11. Genel Kurul Kararları

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

11. OLAĞAN GENEL KURULU DİVANI’NA

 

 

 

ÖNERGE: “Örgütlenme Çalıştayı”

 

GEREKÇE;

HDK’liler olarak, gerek toplumsal muhalefete yönelik sindirme saldırıları gerekse pandemi nedeniyle getirilen yasaklamalara rağmen devam eden bütün ekoloji mücadelelerinde yer almaya, emek vermeye devam ettik, ediyoruz. Bununla beraber bu alandaki örgütlülüğümüzü istenilen düzeyde geliştiremediğimiz de açıktır.

Egemenlerin çok boyutlu krizi içinde, ekonomik krizi aşmak için başta madencilik furyası olmak üzere doğanın talanını ayyuka çıkardığı bir dönemdeyiz. Hukukun ilga edildiği bu koşullarda şirketlere her türlü kolaylık ve kolluk desteği sağlanmaktadır. Bu gidişata dur demenin tek yolu, yerel halk direnişlerinin beslenmesi ve büyütülmesidir.

Ekolojik yıkım aynı zamanda emekçi köylülüğün yıkımıdır. Ve ekoloji mücadelesinin -vurgulanmayan yönü- temel bileşeni emekçi köylülük, emekçi kadınlardır. Bu durum neoliberal politikaların pençesinde can çekişen emekçi köylülüğün yaşadığı yıkımın maden, enerji şirketlerinin hücumu karşısında iyice varlık yokluk sorununa dönüştüğünü göstermektedir. Bu nedenle ekolojik yıkıma karşı mücadelenin sorunun bu boyutuyla ilgili politikalar geliştirmesi, tarımın şirketleştirilmesi, emekçi köylülüğün yıkımına karşı taleplerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ekoloji mücadelesinin, egemen siyasal kutuplaşmayı kırarak, kapitalizmden ve bu iktidardan zarar gören bütün kesimleri yeni temelde bir araya getirmeyi başardığının altını çizmek gerekir. Bu nedenle de ekoloji mücadelesinin yan bir mücadele değil, Kongre’mizin temel bir mücadele alanı olması gerekmektedir. HDK bütün gücüyle bu alandaki örgütlülüğünü geliştirmek için hareket etmelidir. Özellikle Muğla, Mersin ve Ege gibi ekolojik yıkımın çok derinleştirildiği illerimizde daha özgün ve yoğunlaştırılmış çalışmalar yapmayı önüne koymalıdır.

Ekolojik yıkımın güncel boyutunun arkasında mevcut iktidarın dayandığı sermaye birikimi politikalarının olduğu, dolayısıyla da ekolojik yıkıma karşı her mücadelenin temellerini sarstığı mevcut faşizan iktidarla karşı karşıya gelmeyi içerdiği fikri temelinde politik ekoloji çalışmalarının geliştirilmesi, yoğunlaştırılması gerekmektedir. Ekoloji mücadelesi ile demokrasi mücadelesinin bağı güncel olarak mevcut faşizan iktidara karşı mücadele halkasında kendini göstermektedir.

 

KARAR:

Ekoloji alanında yaşanan gelişmelere etkili biçimde mücadele edilmesinin ön koşullarından birisi de HDK’nin ekoloji alanındaki örgütlenmeye yönelik sorunlarını aşmasıdır. HDK çalışmalarında hâlâ istenilen düzeyi yakalayamamış olmamız, ekoloji mücadelesine de yansımaktadır. HDK’lilerin ekoloji alanındaki mücadeleyi güçlü bir biçimde sürdürmesini sağlamak amacıyla Ekoloji Eksenli bir örgütlenme çalıştayı yapılmasını öneriyoruz.

 

Ekoloji Meclisi

 

 

 

ÖNERGE: “Halkların İklim Konferansı”

 

GEREKÇE;

Küresel iklim krizi geldiği boyut itibariyle hem mevcut ekolojik örselenmeyi hem de kuraklık, aşırı iklim olayları, su ve gıda krizi gibi sonuçlarıyla mevcut toplumsal adaletsizliği daha da derinleştirmektedir. Kuraklık ve su krizi aynı zamanda Mezopotamya halklarını da derinden etkileyen bir sorundur. İklim krizi fosil yakıtlar, endüstriyel tarım, ormansızlaştırma gibi doğanın metalaştırılması pratiklerinin bir sonucu olsa da aynı zamanda yeni felaketlerin de nedeni haline gelmiştir.

Dünyada da iklim krizine karşı mücadele ve çare arayışları sürmektedir. Emperyalist merkezlerde “yeşil yeni düzen” adı altına gündeme getirilen program, krizle mücadeleyi sermayenin çıkarları çerçevesinde tutmaya ve emperyalist dünya sistemini yeni bir sömürgecilik biçiminde reorganize etmeye yönelik bir program niteliği taşımaktadır. Mevcut toplumsal ve ekolojik krizin müsebbibi olanların halkların ve doğanın yararına çözüm geliştirmeyecekleri açıktır.

 

KARAR:

Buna karşılık, iklim krizi gündeminde HDK’nin program ve politikasının ne olduğu belirsizdir. Genel olarak da çevre ve ekoloji hareketinde iklim politikası konusunda şirketlerin ve onların sivil toplum örgütlerinin söylem ve politikaları etkili olmaktadır. Bu nedenle HDK programında ifade edilen Yeni Yaşam anlayışı temelinde halklardan ve doğadan yana iklim politikasının geliştirilmesi acil gündem olmalıdır. Bu nedenle kendi iklim ve ekolojik yaşam manifestomuzu ortaya çıkarmak amacıyla (daha önce kimi bileşenlerimizin de katkısıyla gerçekleştirilen Ekoloji Politik Konferansı’nın deneyimlerinden de yararlanarak) bir uluslararası Halkların İklim Konferansı düzenlenmelidir.

 

Ekoloji Meclisi

 

 

ÖNERGE: “Demokrasi İttifakının İnşası Görevi”

 

Gerekçe:

Saray ve destekçileri Türkiye'nin toplumsal muhalefet güçlerini birbirinden ayrıştırmaya yalıtmaya, Kürt halkıyla toplumsal Türkiye'nin toplumsal muhalefet güçleri arasındaki mücadele ortaklıklarını dağıtmaya çalışmakta, faşist cepheyi tahkim etmeyi sürdürmektedir.

Faşizm halkalarımızın ve toplumun demokratik taleplerini ve mücadelesini bastıramamıştır. Başta kadınların kitlesel sokak direnişleri olmak üzere farklı toplum ve meslek kesimleri içinde genişlemeye devam eden dayanışma, devam eden direnişler, toplumsal mücadelenin  sürmekte olduğuna dair canlı ve somut kanıtlardır. Birleşen faşist cepheye karşı durabilmek için demokrasi güçlerinin mücadelesini ortaklaşması acil bir ihtiyaçtır.

HDK, tüm yerellerde; mahallelerde, havzalarda, ilçelerde ve kentlerde hangi formda olursa olsun, demokrasi platformlarının oluşturulmasında kurucu, destekleyici, yol açıcı ve öncü bir misyon üstlenmek durumundadır

 

KARAR:

Önceki genel kurullarımızda Demokrasi Cephesinin İnşası konusunda kararlar alınmış olmasına karşın içinde bulunduğumuz siyasal süreç, faşizme ve savaşa karşı demokrasi cephesinin kurulmasının zorunluluğunun sürdürdüğünü göstermektedir.

Kendisi de demokrasi güçlerinin stratejik bir toplamı olan HDK, dönemin güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha geniş demokrasi güçlerinin birleştirilmesi sorumluluğunun bilinci ile hareket eder.

Bu eksende, kendi mücadele ve etki alanın dışında, diğer güçlerinde katılımı ile Demokrasi cephesinin oluşturulmasına yönelik merkezi düzeyde çalışmalar yapılmasının, bu çalışmaları beklemeksizin yerel düzeyde de benzer nitelikte yapıların kurulmasının, kurulu olanların güçlendirilmesinin öneminin altını çizer ve her düzeyde gerekli girişimlerin yapılmasını karar altına alır.

 

Kararlar Komisyonu

 

 

ÖNERGE: “Ev içi Ücretli Emek, Cinsiyet ve Mekan”

 

GEREKÇE:

Pandemiyle beraber evden çalışmanın kalıcılaşmış, mekanlar sermayenin kendini yeniden ürettiği alanlar haline gelmiştir. Kapitalizm; kentsel yapılı çevrede kendi üretim ve yeniden üretim mekanlarını inşa etmeye devam etmektedir. Mekansal kurgu ile gündelik yaşama ait toplumsal kurgu eril kodlarla mekânsal pratikler kendini büyük ölçüde var etmektedir. Bu birliktelik; evin de iş yeri biçiminde örgütlenmesi, iş gününün evden planlanması neticesiyle mesai saatleri ile mesai saatleri dışında kalan saatlerin belirsizleşmesi, esnek çalışma saatlerinin yaygın biçim halini alması, iş günü kavramının da anlamını yitirmesine sebep olmuştur.

Evden çalışmanın yaygınlaşması, sermaye lehine norm haline getirilmesi ile ücretsiz ev içi kadın emeği benzeşikliği arasındaki doğrusal ilişki yeni bir tartışma ve ortaklaşma ihtiyacını açığa çıkarmıştır.

 

KARAR:

Emek Meclisi ile HDK Kadın Meclisi , ev içi ücretli emek, cinsiyet ve mekan bağlamında ortak çalışmalar yürütmeyi, panel, sempozyum, atölye vb pratik çalışmalarla bir dizi etkinlik örgütlemeyi karar altına alır.

Emek Meclisi

 

 

ÖNERGE: “İşsiz İşçilerin Örgütlenmesi”

 

GEREKÇE:

Kapitalist sistemin yapısal krizlerinden birini en derinden yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ile birlikte daha da derinleşen bu kriz sürecini halklar lehine çevirmek işsizler ordusuna dönüştürülen milyonların örgütlemesi ile mümkündür. Sistem işçiyi ve işsizi birbirine rakip haline getirmektedir. İşçiye sana reva gördüğüme itiraz edersen dışarıdaki milyonlarca işsizi yedek güç olarak göstererek işçinin direncini kırmakta işsizi de yine kendine biat etme koşulu ile işe alabileceğini söylemektedir.

Bu iki duruma dur demek, bu çarkı tersine çevirmek işçiyi emekçiyi örgütlemek kadar yedek güce dönüştürülen milyonlarca işsizi örgütlemekten geçmektedir. Bu örgütlülük toplumsal birçok dinamiği de beraberinde harekete geçirecektir. Bu perspektifi ile bugün KHK’lar,  Kod 29 ile başta olmak üzere, işten atılan milyonları örgütlemek hayati önem taşımaktadır.

 

KARAR:

Milyonlarca işsiz kitlesi giderek büyümekte ve yedek işgücü ordusunu da aşan bir kitleselliğe ulaşmaktadır. İşsizlerin kendileri geleceksiz, güvencesiz, iş ve gelirden mahrum bir şekilde ayakta kalmaya çalışırken, halen çalışanların çalışma ve yaşama koşullarını da olumsuz biçimde etkilemekte, işçi sınıfını birbiri ile rekabete sürüklemektedir.

Bu nedenle, İşsiz işçilerin örgütlenmesi için özel bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. HDK Emek Meclisinin önümüzdeki dönemde işsizlerin örgütlenmesi amacıyla özel bir çalışma yapmasının karar altına alınmasını öneriyoruz.

Emek Meclisi

 

ÖNERGE: “Göçmen Ve Mülteci Tarım İşçileri Çalıştayı”

 

GEREKÇE:

Tarımda mevsimlik işçi olarak çalışmanın zorlukları, çalışma ve yaşama koşullarının ağırlığı bilinmektedir. Mevsimlik tarım işçileri düşük ücretlerle oldukça kötü koşullarda çalışmakta, ırkçı ve ayrımcı davranışlara maruz kalmakta ve canlarını yitirmektedir.

Barınma temiz su, eğitim sağlık, sosyal aktivite, kültür sanat ve benzeri ihtiyaçlara ulaşım olanakları ya çok yetersiz ya da hiç yoktur.

Göçmen ve mültecilerin tarım iş kolunda çalışmaya başlamasıyla, iş kolu itibariyle denetim mekanizmalarının yetersizliği, hak arama yol ve yöntemlerinin bilinmemesi, yerli çalışanlar ile göçmen çalışanlar arasındaki çatışmalar, dayanışma ve örgütlenme zayıflığı, çalışma koşullarını zorlaştırmakta, ve ücretlerin düşmesine neden olmaktadır.

Farklı uluslardan mevsimlik tarım işçilerin sınıf dayanışmasına gitmesi gerekirken karşı karşıya kalmaları, şartların daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, hangi ulustan olursa olsun, tüm tarım işçilerinin birlikte örgütlenmesi, haklarını araması ve mücadelesinin sağlanması acil ve zorunludur.

İşçilerin çatışmaya değil dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir yerde, HDK’nin bu alanda olması ve çalışma yürütmesi ve bu kesimlerle yol yürümesi paradigması gereğidir.

Öte yandan, tarımsal gıda üretimi bakımından aslında çok önemli bir noktada olan bu kesimin örgütlendirilmesi, sorunlarının tespiti ve çözüm üretimi acil bir iş olarak önümüzde durmaktadır. Ötekileşme, ezilme ve sömürüde sınır tanımayan bu alanın boş bırakılması HDK fikriyatı açısından ciddi bir eksiklik olacaktır. Bu sebeple yapılacak çalıştayın çoklu başlıklarda formüle edilmesi ve pratiğe yönelik sonuçlar ortaya çıkartılmasının hedeflenmesi de ayrıca önemlidir.                                               

 

KARAR:

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların açığa çıkarılması, taleplerinin belirlenmesi tarım işçilerinin haklarının alınmasına hizmet etmesi amacıyla, bu alanda çalışma yapan tüm kurum/kuruluş, dernek, platform gibi yapılarla ortak bir çalışma yapılması ve bu çerçevede HDK genel merkezi düzeyinde Çukurova Göçmen ve Mülteci Tarım işçileri Çalıştayı Düzenlenmesini öneriyoruz.  

 

Adana İl Meclisi ve Mersin İl Meclisi

 

 

 

ÖNERGE: “12. Dönem Olağan Genel Kurul Tarihi”

 

GEREKÇE:

Normalde geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirmemiz gereken Genel Kurulumuzu Covid-19 Pandemisi dolayısıyla Haziran ayına ertelemek zorunda kaldığımızdan, bugün toplanan Genel Kurul ile bir sonraki Genel Kurulumuz ile arasındaki sürenin 6 ay olacağı göz önünde tutularak, ayrıca Pandeminin seyrinin nasıl ilerleyeceği öngörülemediğinden Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi gereken Genel Kurulun ertelenmesi zorunluluğunun bulunduğu düşünülmektedir.

 

KARAR:

Halkların Demokratik Kongresi Tüzüğü’nün Genel Kurul başlığını taşıyan 8. Maddesini ı bendinde Genel Kurul’un yılda bir kez Aralık ayında delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanacağı belirtilmekle birlikte Covid-19 Pandemisi’nin yarattığı koşullar dolayısıyla Genel Kurul toplantısının 2021 Aralık ayında değil, 2022 aralık ayına ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

 

11. Dönem Genel Kurul Hazırlık Komisyonu

 

 

 

ÖNERGE: “İşçi / İşsiz İşçi Örgütlenmesi”

 

GEREKÇE: 

Yeni Yaşam'ın örgütlenmesi için mahallelerde, yereller de, işyerlerinde işçi komiteleri ve işçi meclisleriyle yaşam alanlarında işçi birliklerinin ve mahallenin diğer yaşamsal kütle ve birleşimlerin komünsel dayanışmanın oluşturulması.

 

KARAR:

1-Sanayi ve işçi bölgelerinde işçi komitelerindeki öncülüğünde sendikalara, meclislere sınıf bilincini taşıyarak patrona karşı mücadelelerinde yaşam alanlarındaki örgütlülüğünün önemi üzerinde ayrıca yerel mahalle meclislerinde işçi öncülüğü temelinde örgütlenmesi.

2-Tarım bölgelerinde; Tarımın mevsimlik işçiliği ve çiftçi emeği önde gözetilerek köy komiteleri ve meclislerinin, üretici çiftçi kooperatiflerinin oluşturulması...

Bunun için üretici - çiftçi birlikleri, kooperatifler ve sendikalar oluşturmak için çalışmalar, eğitimler ve örgütlenmeler yapılmalı.

 

Emek Meclisi