4. Genel Kurul Kararları

Halkların Demokratik Kongresi 4. Olağan Kongre Kararları:

HDK 21 Haziranda yaptığı 4. Olağan Kongresinde aşağıdaki kararları delegelerin görüş ve onayları ile almıştır.

1. Karar;
Halkların Demokratik Kongresi aşağıdaki talepler doğrultusunda 12 Eylül darbesi ile hesaplaşmak için mücadele eder, kampanyalar düzenler ve kamuoyuna duyurur.

Gerekçe:
Türkiye halklarının vicdanında çoktan mahkum olmuş olan 12 Eylül darbesi, mahkeme kararıyla hukuken de mahkum edilmiştir. 12 Eylül ile hesaplaşma adına ortaya çıkan bu yeni hukuksal evrede siyasi mücadeleye eklenmeli ve mücadele süreci kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Önerilen mücadele ve kampanyalar:

• Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya şahsında 12 Eylül darbesi mahkum olmuştur. Türkiye, artık 12 Eylül darbesinin ürünü olan darbe anayasası ve kurumları ile yönetilemez. Hukuki dayanağını ve meşruiyetini yitirmiş 1982 Anayasası lav edilerek yerine özgürlükçü ve eşitlikçi yeni anayasa hazırlanması için,

• Danışma Meclisi üyeleri, sıkıyönetim komutanları, valiler ve emniyet müdürleri başta olmak üzere dönemin bütün yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalar bir önce tamamlanarak sorumlular yargı karşısına çıkarılması için,

• Diyarbakır, Mamak ve Metris zindanları başta olmak üzere işkenceler ve insanlığa karşı işlenmiş diğer suçlar nedeniyle yürütülen savcılık soruşturmalarında davalar bir an önce açılması için,

• Darbe dönemindeki bütün yargılamalar hukuki geçerliliğini kaybetmiştir. Bu davalarda verilen mahkumiyet kararlarının yok sayılması için yeniden yargılanma yoluna gerek kalmayacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır. Yargılananların zararları tazmin edilmesi için,

• 12 Eylül darbesi ile vatandaşlıktan çıkartılanların kayıtsız şartsız vatandaşlık hakları iade edilmesi için,

• Darbecilerin isimleri cadde ve sokaklardan, kamusal her türlü mekandan silinmesi için,

• Kenan Evren’in emekli cumhurbaşkanı statüsü de dahil olmak üzere darbe sayesinde elde edilen tüm unvan ve hakların geri alınması için kampanyaların yürütülmesi ve
sonuçlarının takipçisi olmak için mücadele eder ve kampanyalar düzenler.

2. Karar
HDK kurulduğundan beri çalışmalarını sürdüren ekoloji komisyonunun önümüzdeki süreçte ekoloji meclisi olarak yapılanır ve çalışmalarını bölge, il, ilçe, mahalle ekoloji meclisleri ile yürütür.

Gerekçe:
Halkların Demokratik Kongresinin ve Partisinin; Anadolu’nun her yerinde suyun ticarileştirilmesine, su havzalarına sermayenin saldırılarına, kentlerde yaşanan mülksüzleştirme ve yaşam alanlarının yok edilmesine karşı siyasi olarak mücadelesini sürdürebilmesi bölgelerde, illerde, ilçelerde, mahallelerde yatay olarak örgütlenmesi ile mümkündür.
3. Karar
HDK kurulduğundan beri çalışmalarını sürdüren eğitim komisyonunun önümüzdeki süreçte eğitim meclisi olarak çalışmalarını yürütür.

Gerekçe:
Meclis tipi yapılanma sayesinde eğitim çalışmaları, bütün bölgelerin katılımıyla daha yaygın, daha katılımcı, daha etkin bir şekilde yapılma olanağına kavuşacaktır.

4. Karar
HDK; meclislerinin en küçük örgütlenme biçimi olan mahalle meclislerini kurar. Meclis kurulumu çağrısı ve meclislere davet hane ziyaretleri ve mektup çalışmaları ile desteklenir.

Gerekçe:
HDK meclislerinin en küçük örgütlenme birimi sokaklardır.

5. Karar
HDK’nin;
• Sermayeye daha düşük ücret ve örgütsüz işgücü kullanma şansı veren, işten çıkarmayı kolaylaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran, işçilerin kazanılmış haklarını gasp eden, iş cinayetlerine neden olan ve sömürüyü kolaylaştıran taşeronluk sisteminin yasaklanması için,
• Halen yasalarda yer alan kuralsız, güvencesiz ve örgütsüz çalışmanın zeminini sağlayan esnek çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılarak herkese güvenceli iş için mücadele ederken, yeni esneklik biçimlerine ve bunu temel belgesi haline gelen Ulusal İstihdam Stratejisine karşı,
• İşçi ve Kamu emekçilerin özgür biçimde örgütlenmesini engelleyen 6356 ve 4688 sayılı sendika yasalarını yok sayılarak, sermaye ve devlet denetimindeki örgütlenmeye son verilmesi, işçi ve kamu emekçilerinin özgür biçimde örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkını kullanması önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele eder.
• İş cinayetlerine neden olan neoliberal politikaları ve bu politikalar çerçevesinde emekçileri iş güvencesinden, sosyal güvenceden yoksun bırakan; örgütlenme özgürlüğünü engelleyen yasal düzenlemelere karşı çalışmalar yürütür.

Gerekçe:
İşçiler ve kamu emekçileri kuralsız, güvencesiz koşullarda ve örgütsüz koşullarda yaşamaya çalışmaya mahkum edilmek istenmektedir. Geçici işçiliğin temel istihdam haline getirilmesi, taşeronlaşma ile sermayedarların işçiler üzerinde baskısı arttırılıyor, işçiler daha fazla sömürülüyor, ağır çalışma koşullarına, güvencesizliğe mahkum ediliyor. Her ay 100 fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

6. Karar
HDK; sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranmaksızın, Türkiye’de yaşayan ve çalışan herkesin eşit olarak yararlandığı bir kamu hizmeti olarak sunulması ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması için mücadele eder.

Gerekçe:
2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı SSGSS Kanunu ile birlikte Türkiye’de sosyal güvenlik ve sağlık sistemi büyük ölçüde kamusal hizmet özelliğini yitirmiştir. Amaçlanan sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasa koşulları içinde sunulmasıdır.7. Karar
Eş başkanlık perspektifinin önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilkesel olarak mutlaka sürdürür.

Gerekçe:
Ülkemiz siyasi hayatına HDK bileşenlerinden BDP nin kazandırdığı eş başkanlık perspektifinin ilkesel olarak sürdürülmesidir.

8. Karar
HDK ve HDP nin yeniden yapılanma sürecinde kurumlar arası ilişkinin hukukunu HDK genel meclisi belirler.

Gerekçe:
HDK ve HDP nin yeniden yapılanma sürecinde kurumlar arası ilişkinin hukuku yeniden tanımlanmalıdır.

9. Karar
1915’in Ermeni ve Süryani Soykırımı (SEYFO) olarak anılması için HDK Halklar ve İnançlar Komisyonunun alt komisyonu oluşturulur. Komisyona HDK nin tüm bileşenlerinden temsilciler ve bağımsız HDK lilerden oluşur. Ermeni soykırımının 10 yılı için komisyon SEYFO için çalışmaları, kampanyaları yürütür.

Önerilen mücadele ve kampanyalar:

• Türkiye’nin önkoşulsuz olarak Türkiye- Ermenistan sınırını açması
• Kökeni Türkiye toprakları olan Diaspara Ermenilere koşulsuz yurttaşlık verilmesi
• Yaşananların bir soykırım olduğunun kabul edilip özür dilenmesi
• Soykırım mağdurlarına verilen zararın tazmin edilmesi için mücadele edilmesi ve kampanyaların yürütülmesi
• Bir yıl boyunca yerellerde soykırımla ilgili farkındalığın arttırılması için çalışmaların, eylem ve etkinliklerin yapılması
• Uluslar arası bir konferansın organize edilmesi

Gerekçe:
HDK Soykırımın 10. yılında inkara dayanan politikaları boşa çıkartmalı, Ermenilerin zararlarının tazmin edilmesini ve yaraların sarılmasını sağlamalı, halklar arasında barışın tesisinde büyük bir adım atmalıdır.