9. Genel Kurul Kararları

 

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

9. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

 

ÖNERGE: Oyuncak kütüphanelerinin kurulması. 

 

GEREKÇE

Sağlıklı bir toplum ve kültür için çocuğun gelişiminde oyunun ve oyuncağın önemi bilinmektedir. Bu doğrultuda belirlenen özel amaçlar ise, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitim materyallerinin sağlanması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak ve dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların gelişim ve eğitimlerine destek olacak alternatif eğitim ortamlarının sağlanması, çocuklara erken yaşlardan itibaren kütüphaneye gitme ve kullanma kültürünün kazandırılmasıdır.

Oyuncak kütüphaneleri çocuklara ve ailelere ödünç oyuncak sağlamanın yanı sıra kütüphane içindeki oyun ortamını kullanarak diğer çocuklar ile vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca kütüphaneye kayıtlı olan çocukların gelişim takipleri yapılmakta, aileler çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda bilgilendirilmekte ve çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerine uygun oyuncak seçmeleri için rehberlik hizmetleri almaktadırlar.

 

ÖNERGE: “HDK’nin Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması”

 

HDK’nin kuruluş sürecinden bu güne yaşanan siyasal süreçlerdeki hızlı değişimler, kuruluş dönemi ve sonrasındaki çeşitli gelişmeler dönem dönem HDK’nin rolü ve konumuna dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Her tartışma süreci HDK’nin bir adım daha ileri atılması, örgütlenme ve mücadelesinin büyütülmesi hedefi ile yapıldı.

Önümüzdeki dönemde de, yine aynı biçimde HDK’yi büyütme ve daha etkili kılma perspektifi ile çeşitli düzeylerde tartışmalar yapılmasını, konuyla ilgili olarak yeni seçilecek Yürütme Kurulu’nun çalışmalar yapmasını karar altına alır.

Yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç açığa çıkması halinde olağanüstü genel kurul da yapılabilir.

 

GEREKÇE: 

Türkiye ve bölge oldukça dinamik siyasal süreçlerden geçmektedir. Bu değişken durum, demokrasi mücadelesindeki örgütlerin rolünde ve görevlerinde de zaman zaman değişikleri beraberinde getirebilir. HDK için de böylesi tartışma, mevcut örgütsel yapısında  bir değişiklik ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesinde yarar vardır.

 

ÖNERGE: “Konferans yapılması”

 

HDK, 2019 yılı sonbaharında ülkemizde ve dünyadaki siyasal, toplumsal ve iktisadi gelişmeleri gözeterek, gündeme uygun bir konuda toplumsal muhalefetin güçlenmesi ve mücadelenin yükselmesine hizmet edecek bir ana başlık ve buna uygun konularda İstanbul’da sempozyum/konferans düzenler.

 

GEREKÇE: 

HDK’nin 8. Genel Kurul süreci içinde İstanbul’da düzenlemiş olduğu, “Kapital’den Ekim Devrimi’ne, Ekim Devrimi’nden Devrimlere” ve “Demokrasi Konferansı” ana temalı konferansların HDK’nin etkisinin artmasına vesile olması ve toplumsal muhalefetin güçlenmesine yaptığı olumlu katkıları göz önüne alarak, yeni dönemde de benzer çalışmaları yapar.
 

 

ÖNERGE: “Krize Karşı Direniş ve Dayanışmayı Yükseltelim” 

 

HDK, bir yandan krizin sonuçlarının işçi ve emekçilere yansımaması, sermaye ve devletin krizin yükünü işçilere yıkamaması için mücadelenin yükseltilmesi çabası içerisinde olacaktır. Bu çerçevede olanaklar ölçüsünde her türlü direnişle aktif dayanışma içinde olacaktır.

HDK, dayanışma ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik arayış içinde olacak; bu arayışta kapitalizmin meşrulaştırılmasına hizmet etmeyecek alternatif örgütlenme yollarının açığa çıkmasına özen gösterilecektir.

Bu kapsamda, çeşitli biçim ve formlar altında dayanışma ekonomisi gibi alternatifleri de salt iktisadi bir perspektifle değil siyasal bir perspektifle ele alacak, kooperatif ve benzeri girişim ve tartışmaları bu eksende yapacaktır.

Kriz ikliminin yarattığı yeni ve yaratıcı örgütlenme olanaklarının gündeme alınması ve mümkün olan her yerde bu konu hakkında somut adımlar atılması için girişimlerde bulunacaktır.

 

GEREKÇE: 

İktisadi krizin derinleşme eğilimine girdiği, yaşanan siyasal gerilimlerin, iktisadi krizi derinleştirici sonuçlar yarattığı görülmektedir.

Kriz bugün işçi ve emekçilere, bir yandan işçilerin işten atılması, ücret vb. haklarının ödenmemesi ve dolayısıyla çalışma ve yaşama koşullarının kötüleşmesi; diğer yandan yaşanan devalüasyon ve tüm mal ve hizmetlere yapılmaya başlanan zamlar olarak yansımaktadır.

Önümüzdeki dönemde daha da şiddetlenme potansiyeli taşıyan kriz koşullarında ayakta kalmanın en önemli yolunun birlik ve dayanışma zemininin güçlendirilmesi olduğu açıktır. Bunun için daha kolektif bir yaşam tarzını örgütlemek günümüzün en acil görevleri arasındadır. Sistem dışı dayanışma ağlarının inşasına ihtiyaç vardır. Bu dayanışma ağları örgütlenme ve mücadele zemini olarak ele alınmalıdır.

 

ÖNERGE: "Sağlık Kurultayı"

 

HDK Sağlık Meclisimiz; Sağlık Kurultayının 2. sini 26 - 27 Ocak 2019 tarihinde "yerel yönetimler ve sağlık" başlığında yapmayı planlamaktadır. Sağlık meclisimizin kurultay kararını kongremizin onayına sunuyoruz.

 

GEREKÇE:

2014 yılından bu yana HDK sağlık meclisi; çok bileşenli yapısıyla sağlığa dair temel metinler oluşturmuş, ortak perspektifler geliştirmişti. Sağlık bütçesi dahil sağlığa dair her alanda söz kuran sağlık meclisimiz biriktirdiklerini toplumsal kesimler ve sağlık alanında çalışma yürüten kesimlerle paylaşmak, eleştiri ve katkılarını almak amacıyla Aralık 2018 ve Ocak 2019’da sağlık kurultayları düzenleme kararı aldı.

8-9 Aralık 2018 tarihinde HDK Sağlık Meclisi tarafından “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var” Şiarıyla düzenlenen HDK Sağlık Kurultayı-1'de Kapitalizmin kentlerinin tüm yönleri ile nasıl sağlıksızlık yarattığını, günümüzü ve geleceğimizi nasıl bir yıkıma uğrattığını tartıştıktan sonra son oturumda da bizim kentlerimizi inşa ederken hangi ilkelere dayanacağımızı birlikte bulmaya çalıştık. 

Sağlık Kurultayı'nın 2. Sinide 26-27 Ocak'ta "yerel yönetimler ve sağlık" başlığında yapmayı planlıyoruz.  2. Kurultayda sadece belediye sağlık hizmetleri değil yerelde yürütülen tüm sağlık hizmetlerini masaya yatıracağız. yerel demokrasilerde sağlık hizmetleri sorusuna yanıt arayacağız. Böylelikle kentten başlattığımız sağlık tartışmasını yerel demokrasilerde sağlık hizmetleri tartışmasıyla 31 Mart'ta gidilen yerel yönetim seçimlerine hazırlık olarak ta düşünüyoruz.

 

ÖNERGE: “Seminer Düzenlenmesi”

HDK, 2019 yılı sonbaharında HDK aktivistlerinin ideolojik ve politik olarak güçlenmesine katkıda bulunması amacıyla yatılı seminer düzenler.

 

GEREKÇE: 

Kongremiz geçtiğimiz iki yılda iki defa seminerler düzenlemiş, bu seminerlerin HDK örgütlülüğüne güçlendirdiğini, aktivistlerin mücadeleyi daha nitelikli olarak sürdürmelerine hizmet ettiğini tespit etmiştir. Bu nedenle, yeni dönemde de benzer nitelikte seminerlerin yapılmasını yararlı olacağı açıktır

 

 

 ÖNERGE: “Açlık Grevleriyle Dayanışma”

 

HDK, DTK Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı ve ardından onlarca cezaevinde 100'den fazla tutsağın sürdürdüğü açlık grevleriyle dayanışma amacıyla, ilgili tüm kurum ve kişilerle görüşmeler yaparak Dayanışma İnisiyatifi/Platformu vb. ortak girişimleri sağlayıcı mekanizmaların kurulması için çalışmalar yapar, sorumluluk üstlenir.

 

GEREKÇE: 

 

7 Kasım 2018'de DTK Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevinin ardından onlarca cezaevinde 100'den fazla tutsak Sayın Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen mutlak tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde. Başta Leyla Güven olmak üzere, açlık grevcilerinin yaşamları tehlikeli eşiğe doğru ilerlemektedir.

2015 yılından beri Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamamaktadır. Bu tecridin kırılmasının, ülkemiz demokrasi ve barışına katkıda bulunacağı açıktır. Sadece bir kişinin değil, tüm toplumun iradesi tecrit altına alınmak istenmektedir.

Açlık grevleri karşısındaki toplumsal sessizliğin kırılması için girişimlerin yapılması, seslerimizin yükseltilmesi her geçen gün daha acil hale gelmektedir.

 

 

 

ÖNERGE: “Emekliler ve Yaşlılar Meclisi Kurulması” 

Ülkemizde yok sayılan ancak birikimlerimizin ve değerlerimizin esas sahipleri, dünün çalışanları olan emekliler ve yaşlılardır. Halklarının korunması ve onurlu bir yaşam koşullarının sağlanması için “Emekliler ve Yaşlılar Meclisi’nin” kurulmasına karar verilmiştir.

 

 

ÖNERGE: “Yerel Yönetim Seçimlerine Yaklaşımımız” 

HDK; yerel yönetim seçimlerin esas olarak AKP-MHP ittifakını geriletme perspektifi ile ele alınması gerektiğini belirlemektedir.  Dolayısıyla, tüm ilişki ve ittifak politikalarımıza AKP-MHP ittifakını geriletme hedefli politik esneklikle yaklaşılması gerektiğinin altını çizmektedir.

Bu dönemki politikamız, yerel yönetimlerdeki çeşitli hizmetlerin nasıl verilmesi gerektiği ya da yerel yönetim modelleri ile sınırlı ele alınamaz; bu yaklaşım eksik, yetersiz kalacaktır.

Yerel yönetimlerin yerel demokrasinin güçlendirilmesindeki rolü unutulmamalıdır. Yerel seçim çalışmalarına HDK yerel meclislerin oluşturulması perspektifi ile de yaklaşılmalıdır.

Yerel seçimler sadece ve esas olarak belediye başkan seçimleri ile sınırlı ele alınmamalı, belediye ve il genel meclisleri ile muhtarlık seçimlerinin de önemi unutulmamalıdır.

Seçimlere ilişkin bir kadın tavrının oluşturulması, yerel ittifaklarda kadınların taleplerinin ve kadın adayların öne çıkarılması gerektiği açıktır.

 

GEREKÇE: 

HDK; öncelikle, bu seçimlerin geleneksel bir yerel seçim niteliği taşımadığının ve seçimlerin önemli siyasal sonuçlar yaratacağının altını çizmektedir. Dolayısıyla yerel seçimleri kendi dışında sonuçlar yaratma potansiyeli taşıması nedeniyle daha geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini belirtmektedir.