Dr. Coşkun Canıvar'a Destek Açıklaması

Basına ve Kamuoyuna,

HDK Sağlık Meclisi üyemiz, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Tabip Odası hastane temsilcisi ve SES üyesi Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından akla sığmayacak bir neden öne sürülerek ‘kademe durdurma’ cezası verilmesi için disiplin soruşturması açılmıştır. Dr Coşkun Canıvar’ın ‘suç’u taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik işçi sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında verilen göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğitimi’ talebiyle yaptığı itirazdır!

Bu ülkede AKP iktidarı döneminde 15 bine, son bir yılda ise 2 bine yakın iş cinayeti yaşanmıştır. İş kazalarının tamamına yakınının önlenebilir nedenlerle meydana geldiği bilinen bir gerçekken bu ülkenin başbakanı tüm ülkenin kömür karası bir güne uyandığı Soma faciasından sonra ‘ölüm bu işin fıtratında var’ diyebilmiştir. Dr Coşkun Canıvar ise aynı süreçte TTB çalışma grubu adına Soma’da yaşanan iş cinayetine dair gerçekleri araştırmaktaydı. Dr Coşkun Canıvar, Çapa'da foseptik temizliği yaptırılarak karaciğer yetmezliğinden ölüme yollanan işçinin tedavisinden, işten atılan işçilerin işe iade edilmesi için haklarının aranmasına, Bozhöyük'te silikozis tehditi altında çalışan seramik işçilerinin eğitimine değin işçi sağlığı alanında emek vermiş bir hekimdir. Taşeron sağlık işçilerine verilmesi zorunlu işçi sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında yapılan göstermelik eğitime karşı esasen yapılması gerekeni işaret etmesi sorumlu bir sağlık emekçisinin yapması gerekendir.

Dr Coşkun Canıvar’a açılan soruşturma işçi sağlığı ve güvenliği için mücadele verenlere, güvencesiz koşullarda çalıştırılan milyonlarca emekçiye açılmıştır. Bu soruşturma bilimsel bilgiyi üretmekle sorumlu, akademik özgürlüğü ve özerkliği olması gereken üniversitelerde tersine işleyen çarkı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz:
İşçi ölümlerinin ülke gündeminden düşmediği, meslek hastalıklarının sayısının bilinmediği
ülkemizde işçilerin sağlığına, güvenliğine ve nitelikli eğitim hakkına sahip çıkan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a yönelik işletmekte olduğunuz disiplin sürecini kendimize açılmış sayıyoruz.

Taşeronlara yönelik işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi ve nitelikli sürdürülmesi için İstanbul Tıp Fakültesi başhekimliğini ve İÜ rektörlüğünü işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymaya ve üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz!

Akademinin, hekimliğin ve insan olmanın gereklerinden biri olan işine, işyerine, iş arkadaşlarına sahip çıkma girişiminin cezalandırılmasının fiilen ve hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor, “Kademe Durdurmak” yerine “Meslek hastalıklarını-Güvencesiz Çalıştırmayı-İş Cinayetlerini ve Taşeronlaştırmayı” DURDURMANIZI bekliyoruz.

HDK Sağlık Meclisi