Genel Meclis Toplantısı Kararları | 27.05.2012

27 Mayıs 2012 Pazar günü İstanbul Mimarlar Odası’nda gerçekleşen Genel Meclis toplantısına 63 Genel Meclis üyesi katıldılar. Toplantıda görüşülen gündemler ve alınan kararlar aşağıdadır.
 
Gündem

1)  Genel Kurul
i)  Değerlendirme
ii) Görevlerimiz
(a) Kararlar
(b) Tüzük değişikliklerinin uygulanması
2)  Yürütme Kurulu ve Divanın Yenilenmesi

Kararlar

1)  Bu gündemin ilk maddesinde Genel Kurul toplantısı değerlendirilmiş, ikinci maddesinde genel kurulda alınan kararların uygulaması görüşülmüştür.
i)  Genel Kurul Değerlendirme: Yürütme Kurulu’nun hazırlamış olduğu Genel Kurul değerlendirmesinin (EK1) sunulmasının ardından genel meclis üyeleri söz alarak genel kurul sürecine dair görüşlerini bildirdiler.
ii) Görevlerimiz:
a)  Bu gündemin ilk maddesinde Genel Kurul’da karar altına alınmış olan siyasi ve örgütsel yönelimler görüşülerek sürecin planlanmasında yürütme kuruluna perspektif verecek tartışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca yurtdışı örgütlenmesi konusunda da EK2 karar altına alınmıştır.
b)  Genel Kurulda benimsenmiş olan Tüzük değişikliklerinin yerellerde uygulanması için EK3’deki yeni tüzüğün ve onunla birlikte “Yeni düzenlemeye göre yerel meclislerin öncelikli olarak meclis yapılanmalarında ve kurullarında yapması gereken değişiklikler” bilgilendirmesinin tüm yerellerle yeniden paylaşılması kararlaştırılmıştır.

2)  Genel Meclis Yürütme kurulunun kendi faaliyetinin kritiğini içeren rapor(EK4) sunularak Yürütme Kurulu’nun 7 aylık faaliyeti Genel Meclis üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan eleştirilerin yeni dönem yürütme faaliyetinde yön gösterici olması benimsenmiştir. Çeşitli nedenlerle sürece katılamayan Yürütme Kurulu ve Divan üyelerinin durumu gözden geçirilerek Yürütme Kurulu ve Divan kısmi olarak yenilenmiştir. Buna göre yeni dönemde Divan ve Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdadır.


Divan Üyeleri:
Beyza Üstün, Fatma Gök, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel ve Sırrı Süreyya Önder

Yürütme Kurulu Üyeleri:
Bircan Yorulmaz, Dilek Yağlı, Duygu Karadayı, Ender İrmek, Ferhat Tunç, Garo Paylan, Gencay Gürsoy, Gülfer Akaya, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hatice Altınışık, İbrahim Çiçek, Kadir Akın, Onur Hamzaoğlu, Saruhan Oluç, Serap Akpınar, Sevtap Akdağ, Şamil Altan ve Yavuz Önen

GENEL MECLİS

 

 

(EK1)

YÜRÜTME KURULU’NUN 1. GENEL KURUL DEĞERLENDİRMESİ

Yürütme Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda, 1. Genel Kurul'u değerlendirmiş ve aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

* Katılımcıların tartışmalara katılım düzeyi ve aktifliği, HDK fikriyatının tüm bileşenlerde sahiplenildiğini göstermiştir. Genel Kurul, çok canlı cereyan etmiş, herkesin kendini ve bölgesini anlatma isteğinin çok fazla olduğu bir görünüm sergilenmiştir. İki gün boyunca delege ve katılımcıların tartışmaları ilgiyle izlemesi ve son bölüme kadar salonun dolu kalması dikkat çekicidir.

Altının çizilmesi gereken en önemli özellik; tartışmalardaki düzeyin ve ortak çalışma kültürünün gelişkinliğidir. Kavgacı değil eleştirel ve özeleştirel bir dilin kullanıldığı konuşmalara yıkıcı ve yok sayıcı değil, yapıcı ve ilerletici bir üslup hâkim olmuştur. “Birleşiyoruz” şiarımıza uygun, farklılıklarımıza karşın ortak gelecek hedefi olan, yapıcı ve “iktidar dili” dışı bir kültür inşa etme konusunda ciddi yol katedildiği görülmektedir.

* Genel Kurul'a katılımda delegasyon oranının var olan delegelerimizin % 30-35'ine tekabül ettiği görülmüştür. Mazeret sebebiyle katılamayan delegeler düşünüldüğünde, toplamda % 50 civarında delegenin çalışmalara aktif katıldığı varsayılabilir. Katılanların diğer bölümünü ise yerel yürütmelerde ve meclislerde aktif çalışanlar oluşturmuştur. Genel olarak katılım tatmin edicidir. Buradan da anlaşılacağı gibi, Kuruluş Kongresi öncesi delegasyon tercihinde hata yapıldığı kabul edilmelidir. Her ne kadar Tüzük değişikliğimizle delegasyonun “önemi” azaltılmış olsa da, 2. Genel Kurul öncesi yapılacak delege seçimlerinde bu durum dikkate alınmalıdır.

Tüm bölgelerden katılımın olduğu, ancak bazı illerden katılım olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit önümüzdeki dönemde çalışmayı yoğunlaştırmamız gereken bölgelere ve illere de işaret etmektedir.

* Genel Kurul'un ilk gününün büyük bölümünde canlı yayın yapılıyor olması, açılış konuşmacıları olan milletvekillerimizin konuşmalarını daha dışa dönük ve ajitasyon içerikli yapmalarına neden olmuştur. Bunun devamındaki siyasal durum değerlendirmesi gündeminde söz alan katılımcılar da aynı şekilde propagandif konuşmayı tercih etmiştir. Bunun sonucunda bu gündemdeki tartışmalar analitik düzeyde bir tartışmaya yol açmamıştır. Ancak başta da belirttiğimiz gibi, söz talep eden katılımcıların fazlalığı HDK zeminine olan ihtiyacın bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.

* Genel Kurul’un ikinci gününün büyük bölümünü oluşturan örgütsel çalışmalar, sonuçları ve önümüzdeki dönem değerlendirmeleri gündeminde çok yoğun bir konuşma talebi olmuştur. Yaklaşık elli kişinin söz aldığı gündemde, hemen hemen her ilden gelen delege ve katılımcılar konuşmalarında kişisel görüşlerinin yanı sıra, bölge ve illerindeki çalışmalara ilişkin bilgiler de aktarmışlardır. Yapılan uzun görüşme sonunda ortaya konan örgütsel sorunlar, bölge ve illere göre küçük de olsa farklılık taşımasına karşın, aslında merkezi düzeyde de sık sık belirlediğimiz sorunlarla örtüşmüştür. Ancak görülmüştür ki, yerel sorunlara bile Genel Meclis hatta Yürütme Kurulu merkezli çözüm arayışları hâkimdir; yani merkezi düzeyde yapılacak ilişkilenmenin önemi ve çözüm arayışları ön plana çıkmıştır. Bunu yanı sıra yerellerden gelen arkadaşlarımızın bölgelerindeki çalışmaları aktarma isteği HDK’ya olan inancın ve HDK’nin bir seçenek olduğunun bilince çıkarılmasının ifadesi olarak görülebilir.

* Genel Kurul’un yapıldığı mekândan başlayarak teknik ayağında yaşanan sorunlar herkes tarafından ifade edilmiştir. Bunun dışımızdaki sebeplerden kaynaklanıyor olması, yaşanan sıkıntıyı yok saymamıza yol açmamalıdır. 2. Genel Kurul’un daha sorunsuz, HDK gücüne, bileşenine ve toplumsal kesimlerde yarattığı heyecan ve umuda uygun bir şekilde ve mekânda gerçekleşmesi için çalışmalara şimdiden başlanmalıdır.

Sonuç olarak 1. Genel Kurul, çeşitli eksikliklere ve sıkıntılara karşın, tartışmalardaki canlılık, aktiflik ve tartışma üslubundaki düzey açısından göstermiştir ki, HDK halklar, ezilenler, emekçiler, sol ve sosyalist kesimler için seçenek olma özelliğini yavaş yavaş kazanmaktadır.

Genel Kurul, gerek delege ve katılımcılarda, gerekse HDK’yi izleyen kesimlerde gözle görünür bir heyecan ve özellikle HDK içinde ciddi bir motivasyon etkisi yaratmıştır.

Örgütsel ve siyasal çalışmaların önümüzdeki dönem hız kazanması ve temeli atılan çalışmaların bir sonraki evreye taşınması gerekmektedir. Bu konuda tüm yerel örgütlenmelere görev düşerken, öncelikle sorumluluk ve görev Genel Meclis ve Yürütme Kurulu’na düşmektedir. Önümüzdeki dönem yerellerde yaratılan motivasyon duygusunun azalmasına izin vermeden, çalışmalara hız verilmelidir. Bu dönem daha zorlu bir çalışma bizi beklemektedir.

Yolumuz açık olsun…

 
Genel Meclis Yürütme Kurulu
 

(EK2)
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ’NİN YURTDIŞINDAKİ GÖÇMENLER VE MÜLTECİLERLE İLİŞKİ VE ORTAK MÜCADELE KARARI

HDK, Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı uluslardan, halklardan ve inançlardan göçmen ve mülteci olarak yaşayanlarla dayanışma içinde olur; göçmen ve mülteci olarak yaşayanların, yaşadıkları ülkelerde (Türkiye’de de) maruz kaldıkları ayrımcı ve ırkçı uygulamalara, kısıtlamalara ve saldırılara karşı mücadele eder, mülteciler ve göçmenlerle dayanışma içinde olur, uluslararası dayanışmayı geliştirir.
Göçmenler ve mülteciler için eşit, sosyal ve siyasal haklar mücadelesini sürdürür. Göçmenlerin ve mültecilerin, ortak sorunlara karşı, bulundukları ülkelerin işçileri, emekçileri ve ezilenleriyle, demokratları, sosyalistleri, tüm emek, barış ve demokrasi güçleriyle birlikte tutum almalarını önemseyen HDK, birleşik bir mücadelenin geliştirilmesi için çalışır.
Halk iradesini ve örgütlenmesini temel alan, Halk Meclislerine dayanan HDK, farklı ülkelerde yaşayan göçmenler ve mültecilerle özgün örgütlenme ve ilişki modelleri geliştirerek, sürekli ve gelişen ilişki ve diyalog içinde olacaktır.


(EK4)
YÜRÜTME KURULU SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Genel Meclis’in seçtiği Yürütme Kurulu’nun geride bıraktığımız 6-7 aylık dönemdeki faaliyetini eleştirel bir değerlendirmeden geçirmek, bir sonraki çalışma dönemini daha etkin ve üretken geçirmemizi sağlayacaktır. Bu çerçevede şunlara dikkat çekilebilir:

Yürütme Kurulu, farklı siyasal alışkanlıklara ve tarzlara sahip insanların böylesine önemli bir sorumluluk alanında ilk defa birlikte çalıştığı bir bileşimden oluşmaktadır. Kongre çalışmasının her alanında ve bundan sonraki süreçte de aynı durum devam edeceğine göre, bu realiteyi temel bir veri olarak kabul etmek ve benimsemek konusunda yol aldığımızı memnuniyetle söyleyebiliriz. Yürütme Kurulu bileşimi, her geçen gün gelişen karşılıklı anlayış ve saygı temelinde çalışmış, farklı fikir ve tarzları olgunlukla karşılayan demokratik bir iklim oluşturabilmiştir.

Çalışma tarzı ve işleyişi açısından atılan temel adımlar şunlar olmuştur:

- Merkez büro kurulmuş ve HDK organlarının hizmetine sunulmuştur.

- Yürütme içerisinde günlük faaliyet akışını düzenlemek ve takip etmekle görevli bir Koordinasyon belirlenmiştir. Bütün Yürütme Kurulu üyelerinin komisyonlarla ilişkisi ve eşgüdümü sağlanmıştır. Yürütme Koordinasyonu üzerinden tüm HDK alanlarıyla merkezi bilgi alışverişi ve eşgüdüm hayata geçirilmiştir.

- Yürütme Kurulu toplantıları periyodik olarak yapılmış, örgütsel ve siyasal faaliyetin sürekliliği oluşturulmuştur. Ancak (Yürütme Koordinasyonu’nun alanlarla ilişkisi ve eşgüdümü dışında) bu adımların tamamında ciddi yetersizlikler meydana gelmiştir.

- Koordinasyon’un geç oluşturulması,

- Toplantılara katılan üye sayısının genellikle düşük oluşu,

- Divan ile Yürütme Kurulu arasındaki eşgüdüm boşluğunun giderilememesi,

- Alınan kararların takibinde yaşanan aksamalar,

- Merkez büronun geç kurulması,

- Pek çok komisyonun faaliyetine başlayamaması veya gecikerek başlaması gibi sorunlar bu yetersizliklere örnek gösterilebilir. Genel olarak Yürütme Kurulu’nun çalışma tarzı ve işleyişinin beklentilere yanıt verebilecek bir tempoda seyrettiği de söylenemez.

Politik açıdan, Yürütme Kurulu’nun “Sen de Bir Ses Çıkar” kampanyasından başlayarak birçok konuda siyasal ve sosyal hayata müdahale edilmiş ise de, sürecin siyasi verimi yüksek değildir. Bu durum, kuşkusuz Yürütme Kurulu’nun politik niteliği ve yönelimiyle sınırlı değerlendirilemez, çeşitli politik ve örgütsel faktörlerle birlikte ele almak daha gerçekçi olur; fakat Yürütme Kurulu’nun siyaset üretme ve oluşturulan siyasi planları yönetme konusunda üst düzey bir pratik sergilemediği açıktır.

Newroz ve 1 Mayıs başta gelmek üzere, HDK’nin politik ve örgütsel gelişiminin ileriye doğru olduğunu gösteren örnekleri ise göz ardı etmemek gerekir. Keza bu süreçte Divan üyesi milletvekillerimizin en önemli siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında yaratıcı, etkin ve üretken çalışmalar gerçekleştirdiğini de eklemeliyiz. Tablomuzun bu pozitif yanında, muhakkak ki Yürütme Kurulu’nun da payı olmuştur. Ayrıca Roboski katliamının ertesi gününden itibaren katliamın unutulmaması, sorumlularından hesap sorulması yönünde yapılan çalışmaları da unutmamız gerekir.

Gerek Yürütme Kurulu, gerek HDK toplamı açısından gelişme, gittikçe hızlanan yavaş adımlarla da olsa, ileriye doğrudur. Dönemin değerlendirmesini yaparken, gözden kaçırılmaması gereken esas belirleme budur. Bir gelişme ve ilerleme vardır; fakat yavaşlığı nedeniyle toplumun geniş kesimlerinde HDK’yi bir seçenek olarak algılatmaya henüz yetmemektedir. Bu yavaş gelişme, HDK’yi oluşturan parti, birey ve kurumların beklenti ve heyecanını da henüz karşılayamamıştır.

Oluşturulacak yeni Yürütme Kurulu, HDK’yi arzulanan gelişme rotasına koyacak politikaları üretme ve çalışma tarzında bunun güvencesini sağlayacak düzenlemeler yapma konusunda düne göre elbette daha elverişli bir zemine sahip olacaktır.

Özellikle partilerin komisyonlara yeterince kadro ayırmamasının, eylemlere kitlesini seferber etmemesinin Yürütme Kurulu’nun faaliyetlerini zorlayan etkenler arasında olduğunu belirtmeliyiz.

Bültenin, önemine bunca dikkat çekilmesine rağmen, bireysel çabalara terkedilmiş olması, birçok komisyonunun insan yetmezliği nedeniyle çalışamaz durumda bulunuşu, HDK’nin potansiyelinin harekete geçirilememesinin belirtileri arasında sayılabilir. Bugün de başta bültenin yayın politikası olmak üzere, çeşitli konularda görüş ve irade birliğini sağlamaya ihtiyaç vardır.

Yürütme Kurulu içinde açık ki, çeşitli konularda fikir ve bakış açısı farklılıkları vardır ve olması doğaldır. Genel Meclis, bu tür konuların bir kısmında mutabakata varmayı başarabilirse, Yürütme Kurulu’na da bağlayıcı bir çerçeve sunmuş olur.

Genel Meclis’in üretkenliği ile komisyonların üretkenliği ve etkinliği, öte yandan Yürütme Kurulu’nca koordine edilen Genel Meclis Komisyonlarının işlevli, üretken ve etkin olmalarıyla, yürütme faaliyetleri arasındaki ilişkinin öneminin altını çizmek gerekir.

Genel Meclis, yaşamın herhangi bir alanına dair karar alabildiği ölçüde, o alandaki Genel Meclis Komisyonu’nu işlevli kılmış; komisyon düzenli çalıştığı ölçüde de, yaşamda realize edilebilecek bir etkinlik ortaya çıkmış, yaşama müdahale edebilecek bir kanal açılmış olacaktır. Bu bütünsel ilişki Genel Meclis kararları ile Genel Meclis Komisyonları ve Yürütme Kurulu’nun çalışma raporları incelendiğinde görülebilir.

İkinci altı aylık dönemde komisyonların işlevini bu anlayışla ele almak, onları güncel gelişmelere dair politika üretme birimleri olarak anlamlandırmak ve işlevli kılmaya çalışmak yerinde olur. Bunun yanı sıra komisyonların ortak konu ve gündemlerde birlikte çalışmalar yürütmeleri, çalışmaların bütünlüğü açısından önemlidir.

Yürütme Kurulu Koordinasyonu, devreye geç girmiş olmakla birlikte, göreve başladığı andan itibaren günlük faaliyetin akışını ve koordinasyonunu sağlayan temel birim olmuştur. Öyle ki, Yürütme Kurulu’nun birçok işi Koordinasyon üstünden gerçekleştirilmiş, böylece birçok sorumluluk Koordinasyon üyelerinin çabasına kalmıştır.

Yeni dönemde Koordinasyon dışındaki Yürütme Kurulu üyelerine görev ve sorumluluk vermede daha etkin yöntemler geliştirme ve yine önemli bir konu olarak Divan ile Yürütme Kurulu arasındaki ilişkiyi düzenleme ihtiyacı vardır.


Genel Meclis Yürütme Kurulu

 
(EK3)
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ İLÇE, İL VE BÖLGE MECLİSLERİNE

12-13 Mayıs 2012 günlerinde Ankara’da gerçekleşen Birinci Genel Kurul’da tüzükte yapılan değişiklikler ilçe, il ve bölge meclislerinde bazı yeni düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.

Yeni düzenlemeye göre yerel meclislerin öncelikli olarak meclis yapılanmalarında ve kurullarında yapması gereken değişiklikler şunlardır:

1. Eski tüzüğe göre il ve bölge meclisleri delegelerden oluşuyordu. Yeni tüzüğe göre ise il ve bölge meclisleri delege olan veya olmayan ayrımı yapılmaksızın ilçe meclis üyelerinin tamamının doğrudan katılımıyla oluşması gerekiyor. Bu değişiklikle beraber fahri delegelikte kalkmış bulunuyor.

2. Eski tüzükte bir ilin şehir merkezinde oluşacak il meclisiyle, o ilin bütün ilçelerinin toplamından oluşan il meclisi konusunda bazı karışıklıklar söz konusuydu. Yeni tüzükte şehir merkezinde oluşacak il meclisi, merkez ilçe meclisi olarak kabul edilecek ve ona göre adlandırma yapılacak. İl meclisi ise o ildeki, merkez ilçe dahil, bütün ilçe meclislerinin toplamından oluşacak.

Bu duruma göre:

a) İstanbul’un eski örgütlenme modelinde bir değişiklik yapması gerekmiyor. Yalnızca 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu İstanbul’un (İstanbul üç seçim bölgesini esas alarak il meclisleri oluşturmuş bulunuyor) toplamından oluşan İstanbul Bölge Meclisi’nin yeni Yürütme Kurulu’nu belirlemesi yeterlidir. İstanbul’daki tek değişiklik İstanbul Koordinasyonu adının İstanbul Bölge Yürütme Kurulu olması gerekiyor.

b) Diğer illerde ise,  devletin idari yapılanmasına göre, bir ilde merkez ilçe olup olmamasının bir önemi yoktur. Bütün illerde şehir merkezinde oluşan meclisler …… Merkez İlçe Meclisi adını alması gerekiyor.

Örneğin: Sinop il merkezinde kurulacak meclis, Sinop Merkez İlçe Meclisi olarak adlandırılacak. Sinop İl Meclisi ise, Sinop ili sınırları içinde bulunan merkez ilçe dahil, bütün ilçe meclislerinin toplamından oluşmuş olması gerekiyor. Sinop örneği Ankara ve İzmir gibi metropoller için de geçerlidir. Böylece merkez ilçe ile diğer ilçelerin statüsü eşitlenmiş oluyor ve karışıklık ortadan kalkıyor.

3. Eski tüzüğe göre ilçe, il ve bölge yürütme kurulları delegelerden oluşuyordu. Yeni tüzüğe göre yürütme kurullarının oluşumunda delege koşulu aranmayacak. Bu değişikliğe göre:

a) Bütün yerel meclislerin en kısa zamanda toplanarak İkinci Genel Kurul öncesine kadar görev yapacak yeni yürütme kurullarını seçmesi/belirlemesi gerekiyor.

b) Eski tüzüğe göre yürütme kurulları en az 3, en çok 7 kişiden oluşuyordu. Yeni tüzüğe göre kotaya uyulmak kaydıyla en az 5, en çok 9 kişiden oluşması gerekiyor.

22 Mayıs 2012

Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle

 
Genel Meclis Yürütme Kurulu

 
TÜZÜK

Birinci Genel Kurul’daki Değişikliklerle Kabul Tarihi: 13 Mayıs 2012

Madde 1: Kongrenin Adı ve Kısaltması
Kongrenin adı Halkların Demokratik Kongresi, kısaltması HDK’dır.

Madde 2: Kongrenin Tanımı
Kongre, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanları ile bütün bu kesimlerle mücadele yürüten güçlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmak üzere bir araya geldiği ortak bir dayanışma ve mücadele zeminidir.

Madde 3: Kongrenin Amaçları
Kongre, mevcut anti-demokratik siyasal sisteme karşı, halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olanların demokratik bir toplum ve insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle;

a) Türkiye’de yaşayan tüm halkların demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması; başta anadilinde eğitim hakkının sağlanması gelmek üzere kimlik ve kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli mücadeleyi yürütmeyi;
b) Dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların düşünce, ifade, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin eşit vatandaşlık hakları temelinde çözüme kavuşturulması için mücadele etmeyi;
c) Kapitalizme ve emek sömürüsüne karşı tüm işçilerin, emekçilerin, yoksul köylüler ile tüm çalışanların onurlu, adil, güvenceli, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ve sosyal güvenliğe sahip olma hakkını savunmak; siyaset yapma, siyasal ve sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırmak için mücadele geliştirmeyi;
ç) Yoksulluğa itilen köylüler, emekliler, yaşlılar ve işsizler gibi toplumsal kesimlerin ortak mücadelesini geliştirmeyi;
d) Emperyalizmin dünya halkları üzerindeki egemenlik politikalarına; ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarına, kurumlarına; sömürgeciliğe ve işgallere, askeri üslerine karşı mücadele etmeyi; bölge ve dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışmayı geliştirmeyi;
e) Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi;
f) Gençliği, tekçi, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi eğitim sistemine ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemine terk eden; işsizliğe ve ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm kılan politikalara karşı, siyasete aktif katılımlarının ve temsiliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, herkese parasız, eşit, demokratik, bilimsel ve anadilde eğitimin sağlanması konusunda mücadele etmeyi;
g) Çocukları ilgilendiren bütün işlem ve faaliyetlerde, çocuğun hakları ve yararının temel alınması gerektiği yaklaşımıyla çocukların şiddet, ihmal, suistimal, her türlü istismar, kötü muamele ve ayrımcılıktan korunması, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden eşit ve parasız bir biçimde yararlanması için mücadele vermeyi;
h) Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin heteroseksizmden kaynaklanan kamusal ve toplumsal yaşamda mâruz kaldıkları şiddet, dışlanma, ayrımcılık, nefret suçu ve söylemlerine karşı mücadele geliştirmeyi;
ı) Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılım sağlayabilmeleri için, ayrımcı uygulamalara ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına karşı çözüm üretilmesi yönünde mücadele geliştirmeyi;
i) Çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının demokratik çözüme kavuşturulması için mücadele vermeyi;
j) Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, özgür ve demokratik birlikteliği ilkesi çerçevesinde, demokratik özerklik de dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin tartışılması ve hayata geçirilmesi için mücadele geliştirmeyi;
k) Militarizme ve siyasi iktidarların bu doğrultudaki politikalarına karşı, barış ve halkların kardeşliği temelinde politikalar savunmayı, zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani ret hakkının tanınması için mücadele vermeyi;
l) Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, yaşam alanlarını yok etmesine karşı, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadele yürütmeyi amaçlar.

Madde 4: Kongrenin İlkeleri
a) Kongre, tüm demokratik muhalefet güçlerinin özgül mücadele alanlarını ortak mücadele alanı olarak kabul eder;
b) Devletten, sermayeden, hükümetlerden ve onların kurumlarından bağımsızdır;
c) Halkların kendi gelecekleri ile ilgili her konuda demokratik temelli hak taleplerini ve kararlarını esas alır;
ç) Demokratik muhalefet güçlerinin irade ve inisiyatifinden hareketle bileşenlerin, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;
d) Kongre bileşenleri, kongreye kurumsal ve bireysel kimliklerini koruyarak katılabilir;
e) Delegelerin insanlığa, halka, doğaya ve mensubu olduğu tüm kongre kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır;
f) Tüm karar alma süreçlerinde azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;
g) Tüm karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini esas alır ve uygular;
h) Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygular.
ı) Tüm karar alma mekanizmalarında bireylerin temsiliyetini güvence altına alır ve uygular.
i) Aday olduğu takdirde engellilerin karar alma mekanizmalarında temsiliyetini güvence altına alır.


Madde 5: Kongre ve Organları

Kongre delege sayısı Genel Kurul’ca belirlenir. Bu konuda gerek gördüğü takdirde Genel Meclisi görevlendirebilir. Genel Kurulu, içinden seçilen 121 kişilik yürütme organı olarak Genel Meclis ve onun çalışmalarını koordine edecek olan 25 kişilik bir Yürütme Kurulu, aynı meclisin üyelerinin içinde yer aldığı ve muhtelif alanlarda ve konularda görev yapacak olan sürekli komisyonları, gerek bu düzeyde ve gerekse yerel düzeyde ortaya çıkabilecek doğrudan politik olmayan kimi sorunların çözümüne karşılıklı görüşmeler yoluyla yardımcı olması hedeflenen etik kurullarıyla, kamuoyu önünde ve TBMM’de bu yapılanma adına sözcülük yapan temsilcileri, bölgedeki il temsilcisi delegelerin bir araya gelmesiyle oluşan ve coğrafi olarak yirmi bölgede oluşturulan Bölge Meclisleri, İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri, programın ortaya koyduğu bakış ve bu tüzügün belirlediği işleyiş doğrultusunda faaliyet göstermek üzere merkezi ve yerel düzeyde faaliyet sürdüren delegeleri ve kendilerini bu yapılanmanın yarattığı mücadele mecraında gören ve ona muhtelif şekillerde (geçici komisyon, yayın, bülten, internet desteği, etkinliklere katılma, vb.) emek veren birey ve toplum kesimlerinin, faaliyetlerin, örgütlenmelerin oluşturduğu ortak mücadele ve direniş odağına, bu bütünü ifade eden bir kavram olarak KONGRE denir.

Kongre, aşağıda sıralanan organlardan ve bu organlarda yer alıp, belirlenen örgütsel birim ve mücadele alanlarından seçilerek gelen delegelerden oluşan ve demokratik işleyişe sahip bir mücadele platformudur.

Madde 6: Genel Kurul
a) Kongre’nin en yüksek karar organıdır.
b) Kongre Programı’nda yer alan konulardan hareketle ve mevcut siyasal gelişmeleri dikkate alarak ihtiyaç duyulan bütün kararları almak ve Genel Meclis ile komisyonları bu kararların gereğini yerine getirmek üzere görevlendirmekle yetkilidir.
c) Bir yıllığına Genel Kurul’un belirlediği yerel birimlerden seçilen delegelerden oluşur. Genel Kurul, delege sayısını kendisi belirler.
ç) Kongre, toplumsal gerçekliği ve mücadelenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, program ve tüzüğünü kabul eden kurumların ve bireylerin Genel Kurul’da dengeli temsilini sağlar.
d) İki toplantı arası dönemde, program ve tüzüğü kabul ederek Kongre’ye katılma iradelerini ifade eden kurum ve örgütlü çevreler ile bireylere dair Genel Meclis tarafından iletilen teklifleri karara bağlar ve genel ilkeler ışığında Genel Kurul’da temsilini sağlar.
f) Kongre’yi destekleyen milletvekilleri, il belediye başkanları ve eski milletvekilleri Kurul’un doğal delegeleridir.
g) Genel Kurul oluşumunda kadınlara % 50 kota uygulanır ve kadın başvurularıyla doldurulur. Dolmayan kota boş bırakılır.
h) Genel Kurul oluşumunda 25 yaş ve altında olanlar için en az % 10 gençlik kotası uygulanır.
ı) Yılda iki kez, Mart ve Ekim aylarında toplanır. Delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Toplanma yeri Ankara’dır. Gündemini komisyonların ve yerel meclislerin taleplerini de dikkate alarak Genel Meclis hazırlar. Delegelerin 1/15’inin isteği üzerine gündeme yeni konular önerebilir ve buna Genel Kurul karar verir.
i) Olağanüstü toplantılar Genel Meclis’in kararıyla veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin imzalı çağrısıyla gerçekleşir. Toplantı, çağıranların belirlediği gündemle ve bir ay içinde yapılır.
j) Genel Kurul toplantıları kotaların dikkate alındığı beş kişilik bir heyet tarafından yönetilir. Bu heyet delegelerin 1/10’unun önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir.
k) Genel Kurul, Kongre Programı ve Tüzüğünde öngörülen amaç ve hedefler doğrultusunda gerekli görülen kararları alır ve yürütme için Genel Meclisi görevlendirir.
l) Program ve tüzüğe ilişkin değişiklik ve kararları toplantıya katılanların (hazirun listesinde imzası bulunanların) en az 2/3’ünün olumlu oyuyla alır. Diğer kararlarını Genel Kurul’a katıldıklarını imzalarıyla belirten delegelerin salt çoğunluğunun (yüzde elli bir) olumlu oyuyla alır. Alınan kararın yeniden görüşmeye açılabilmesi için toplam delegenin 1/5’ininistemi gerekir.
m) Yürütme faaliyetini gerçekleştirmek üzere kendi içinden 121 delegeden oluşan Genel Meclis’i seçer. Ayrıca, Genel Meclis’in toplam üye sayısının 1/4 ‘ü oranında yedek üye belirler. Kadın ve gençlik kotası uygulaması her iki seçim için de geçerlidir.
n) Gerekli gördüğü konularda yönetmelikler çıkarır.
o) Komisyon konularını ve buralarda çalışma yapacak delegeleri belirler.
ö) Dayanışma amaçlı olarak delegelerden mali destek talep edilmesine karar verir.
p) İki toplantı arası dönemde, program ve tüzüğü benimseyerek Kongre’ye katılma iradelerini ifade eden kurum ve örgütlü çevreler ile bireylere dair Genel Meclis tarafından iletilen teklifleri karara bağlar ve ilkeler ışığında Genel Kurul’da yer almalarını sağlar.

Madde 7: Genel Meclis
a) Kongre Genel Kurulu’nun seçimli iki toplantısı arasındaki dönemde, bu kurulun almış olduğu kararların onun adına yürürlüğe konulması yönünde, program ve tüzükte ifade edilen amaç ve hedefler için çalışmalar yapar.
b) Olağan olarak 45 günde bir toplanır ve toplanma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
c) Genel Meclis’in çalışmalarını yürütmek üzere, içlerinde milletvekilleri de bulunan en az 3’ü kadın 6 üyeden oluşan, Genel Meclis ve Yürütme Kurulu’nun vereceği temsiliyet ve sözcülük görevini yürütmek üzere Divan Heyeti ile 19 üyeden oluşan Yürütme Kurulu’nu seçer.
ç) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere geçici komisyonlar oluşturur ve Genel Kurul bünyesinde oluşturulan daimi komisyonlarla koordinasyon içinde çalışır.
d) Toplantılarını en az biri kadın olmak üzere en az üç kişilik bir heyet yönetir. Bu heyette Divan Heyeti ve Yürütme Kurulu’ndan üyeler de yer alır.
e) Genel Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantılarını hazırlamakla yükümlüdür.
f) Kararlarını toplantıya katılanların en az 2/3’ünün olumlu oyuyla alır.
g) Genel Meclis, Genel Kurul’un çalışma ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürütür.
h) Genel Meclis delegelerinin 1/5’nin istemi veya Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı gündeminde çağrıya neden olan konu yer alır. En geç onbeş gün içinde toplanır.
ı) Milletvekilleri istedikleri takdirde Genel Meclis toplantılarına söz haklarıyla katılabilirler.
i) Genel Meclis ihtiyaç duyduğu durumlarda danışma amaçlı genişletilmiş toplantı yapabilir.
j) Çalışan istihdamı ve mekan kiralama gibi hususlarda karar alır ve uygular.
k) Çalışmalarının giderlerini delegelerin dayanışma ve destekleriyle karşılar.
l) Kongre Program ve Tüzüğünü kabul ederek katılma iradelerini ifade eden kurumlar, örgütlü çevreler ve bireylere dair önerileri Genel Kurul’un ilk toplantısına götürür.

Madde 8: Daimi Komisyonlar
a) Programda değinilen ve Genel Kurul’da belirlenen konular kapsamında Genel Kurul’da kurulur. Çalışmak için başvuran delegelerin ve konunun uzmanlarının katılımıyla çalışmalarını yürütür. Komisyonlarda görev yapan delegelerin süreleri Genel Kurul’un süresiyle sınırlıdır.
b) Genel Kurul ve Genel Meclis’in ihtiyaç duyduğu konularda sürekli çalışma yapar. Bu yönde rapor, dosya, karar tasarısı, yönetmelik, proje, konferans, seminer, eğitim, toplantı, kampanya, etkinlik, bildiri, broşür, afiş, kitap, vb. hakkında çalışmalar yapılması için Genel Kurul’a ve/veya Genel Meclis’e öneriler sunar. Komisyon üyeleri istedikleri takdirde yürürlüğe sokulan etkinliklerde görev alabilirler.
c) Komisyonlara delege olmayan uzmanlar sürekli veya geçici olarak katılıp katkı sunabilirler.
ç) Çalışmalarında Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma esasları geçerlidir. Bu konuda yönetmelik çıkarılır. Konularla ilgili tavsiye niteliğindeki kararlar salt çoğunluk üzerinden gerçekleşir. Kararlara şerh konulabilir, ama şerh kararın gerekçesinden uzun olamaz.
d) Genel Meclis’le ilişkilerini Yürütme Kurulu üzerinden sürdürürler.
e) Komisyonlar çalışma yer ve koşullarını kendileri belirler.
f) Komisyonların çalışmaları için belirledikleri ihtiyaçlar Genel Meclis tarafından karşılanır.
g) Komisyonlara katılım gönüllü başvuru esasına dayanır.
h) Genel Kurul, Genel Meclis ile bölge, il ve ilçe meclisleri ihtiyaç duydukları durumlarda geçici komisyonlar da kurabilirler. Aldığı görevi teslim ettiğinde bu komisyonlar dağılır. Çalışma ilkeleri Daimi Komisyonların ilkeleriyle aynıdır.
ı) Komisyonlar ihtiyaç duydukları durumda yerel meclisler ve yerel komisyonlarla doğrudan iletişim kurabilir, yazışma yapabilir, dosya alışverişinde bulunabilirler.
i) Komisyonların yaptıkları çalışmalar, ilgili meclisin gerekli görmesi halinde görevlendirilen kurul ve kişiler tarafından kamuoyuna ve basına açıklanır.
j) Genel Kurul toplandığında aşağıdaki konularda daimi komisyonlar kurulur: Hukuk, Ekonomi, Uluslararası ve Bölgesel Sorunlar, Antiemperyalizm ve Enternasyonal Dayanışma, Emek, Eğitim, Sağlık, Engelliler, İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Kültür ve Sanat, Bilim ve Teknoloji, Kürt Sorunu ve Barış, Yerel Yönetimler, Enerji, Ekoloji, Ayrımcılığa Karşı Mücadele, LGBT Bireylerin Sorunları, Hayvan Hakları, Örgütlenme, Halklar ve İnançlar, Vicdani Red ve antimilitarizm, Tecrit ve Hapishaneler, Sağlıklı Çevrede Yaşam ve Konut Hakkı, Hakikatleri Araştırma, Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Koruma, Çiftçi, Alternatif Kentsel Planlama. Ayrıca Genel Kurul ihtiyaç duyulan diğer komisyonları kurar. Kadın ve Gençlik “Meclisler” şeklinde örgütlenir.

Madde 9: Genel Meclis Divan Heyeti ve Yürütme Kurulu
a) Genel Meclis’in çalışmalarını yürütmek üzere onun içinden seçilen, içlerinde milletvekilleri de bulunan en az 3’ü kadın 6 üyeden oluşan, Genel Meclis ve Yürütme Kurulu’nun vereceği temsiliyet ve sözcülük görevini yürütmek üzere Divan Heyeti ile 19 üyeden oluşan Yürütme Kurulu’ndan meydana gelir. Divan Heyeti ve Yürütme Kurulu birlikte çalışır.
b) Görev süresi Genel Meclis’in görev süresiyle sınırlıdır. Genel Meclis gerekli gördüğü takdirde uygun değişiklikleri yapar.
c) Genel Kurul’da belirlenen daimi komisyonlar ile Genel Meclis’in faaliyetleri için ihtiyaç duyularak oluşturulan geçici komisyonların çalışmalarının gerektirdiği düzenlemeleri yapar ve koordinasyonu sağlar.
ç) Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan kararları toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alır. Gerekli hallerde, programın öngördüğü doğrultuda, Genel Kurul ve Genel Meclis kararları çerçevesinde ve güncel gelişmelere dair tutum ve tavır belirler, çağrılarda bulunur, basına ve kamuoyuna açıklama yapar. Görüşmelerde bulunur ve Genel Meclis ve Kongre’nin temsilini sağlar. Çalışma usulleri, Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkeleri esasına bağlı olup, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d) Her hafta olağan bir şekilde ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Olağanüstü toplanması Divan Heyeti ve Yürütme Kurulu’nun kararı veya meclis üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine gerçekleşir.
e) İş bölümünü Genel Kurul’un ve Genel Meclis’in belirlediği alanlara göre ve daimi komisyonların çalışmalarını dikkate alarak yapar.
f) Genel Meclis’in olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemini hazırlamakla yükümlüdür.
g) Genel Meclis adına yerel meclislerle ilişki sürdürür.

Madde 10: Bölge Meclisleri
a) Genel Kurul’un belirlediği illerin meclis mensuplarının bir araya gelmesinden oluşur. Bölge Meclisi sayısını ve illerin hangi bölgelere dahil olacakları hususunu Genel Kurul kararlaştırır.
b) Kongre Programı, Genel Kurul ve Genel Meclis kararlarının bölge gerçekleri bağlamında yürürlüğe sokulması için gerekli çalışmaları yapar.
c) Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür. Bu konuda yönetmelik çıkarılır.
ç) Çalışmaları altışar aylık dönemlerde değişmek üzere, kotalar gözetilerek bölge bünyesindeki her ilden bir meclis mensubunun içinde yer aldığı bir yürütme kurulu tarafından düzenlenir. Toplantı yeri, tarihi, gündeminin belirlenmesi ve gerekli belgelerin temini bu kurul tarafından yapılır. Toplantılarını içinde yürütme kurulu mensuplarının da bulunduğu üç kişilik bir divan yönetir.
d) Bölge Meclisleri iki ayda bir toplanır ve gündemindeki konuları görüşüp gerekli kararı alır. Genel Meclis ve Genel Kurul’a dair önerileri yürütme kurulu, illere dair kararları İl Meclisi mensupları iletir.
e) Bölge Meclisi Yürütmesi’nin, bölgedeki il meclislerinden 1/5'inin istemi veya Bölge Meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikli gündem maddesi, toplanmasını isteyenlerin önerdiği madde olur.
f) Bölge Meclisleri’nde kararlar toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Alınan kararın yeniden görüşülmesi için 1/5 üyenin istemi gerekir. Oylamalar açık işaret yoluyla yapılır.
g) Bölge Meclisi gerekli görürse bölgeyle ilgili geçici komisyon(lar) kurar. Bu komisyonlar genel esaslar dahilinde çalışır.
h) Çalışmalarının gerektirdiği giderler bünyesinde bulunan il meclislerinin dayanışmasıyla karşılanır.


Madde 11: İl Meclisi
a) İl meclisi merkez ilçe dahil, o ilin ilçe meclislerinin mensuplarının toplamından oluşur. İl Meclisi mücadele alanlarından gelen yeni katılımlarla genişleyebilir.
b) Altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 5, en çok 9 kişiden oluşan bir yürütme kurulu belirler. Toplantıları, gündemi, toplanma yeri ve tarihi bu kurul tarafından belirlenir.
c) Ayda bir toplanır. Kongre Programı, Genel Kurul, Genel Meclis ve Bölge Meclisi’nin kararları ve ilin sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve yürürlüğe sokar.
ç) Kongre’yi destekleyen milletvekilleri, il belediye başkanı ve il eski milletvekilleri İl Meclisi’nin doğal üyesidir.
d) Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür.
e) Bölge Meclisi, Genel Meclis, Daimi Komisyonlar ve Genel Kurul’la, yürütme ve görevli delegeler aracılığıyla ilişki kurar, karar ve önerilerini iletir.
f) Yürütme çağrısıyla veya İl Meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikle olağanüstü toplanmaya yol açan konu görüşülür.
g) İl Meclisleri’nde kararlar, toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Alınan kararın yeniden görüşülmesi için il meclisi mensuplarının 1/5’inin istemi gerekir. Oylamalar açık işaret yoluyla yapılır.
h) İl Meclisi, Genel Meclis’in yürürlüğe koyduğu çalışmaların yerel izdüşümü için gerekli gördüğü yerel etkinlik kararlarını alır ve uygular. Yerel sorunlarla ilgili İl Meclisi’nde alınan kararlar ışığında kamuoyuna ve basına açıklama yapabilir; toplantı, miting, seminer, eğitim, kampanya, şenlik, festival, gece, vb. düzenleyebilir; bildiri, broşür, afiş, kitap, rapor, dosya, vb.’ni İl Meclisi olarak yayınlayabilir, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurabilir.
ı) İl Meclisi’nin çalışmalarının giderleri mensuplarının dayanışma amaçlı destek ve katkılarıyla karşılanır.

Madde 12: İlçe Meclisi
a) Merkez ilçe dahil, İlçe Genel Kurul delegeleri ile Kongre’nin amacı ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalara katılmak isteyen ve o ilçede oturan ve/veya çalışan ve bu yerel meclisin mensubu olan bireylerden oluşur.
b) Altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 5, en çok 9 kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu belirler. Toplantıları, gündemi, toplanma yeri ve tarihi bu kurul tarafından belirlenir.
c) Kongre Programı, Genel Kurul, Genel Meclis, Bölge Meclisi ve İl Meclisi’nin kararları ile ilçe sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve yürürlüğe koyar. Kararlar toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla alınır. İlçe meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde kararlar gözden geçirilir. Oylamalar açık işaret yoluyla yapılır.
ç) İlçe belediye başkanı, İlçe Meclisi’nin doğal üyesidir.
d) İlçe Meclisi ihtiyaç duyduğu hallerde kalıcı ve geçici komisyonlar kurar. Komisyonlar genel esaslar dahilinde çalışma yürütür. Komisyonlara katılım gönüllüdür.
e) İlçe Meclisleri en az ayda bir toplanır ve gündemindeki konuları görüşüp gerekli kararları alır. Karar ve önerileri İl Meclisi, Bölge Meclisi, Genel Meclis, Daimi Komisyonlar ve Genel Kurul’a Yürütme Kurulu aracılığıyla iletilir. Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür.
f) Yürütme’nin ve İlçe Meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikle toplanma gerekçesi olan konu görüşülür.
g) İlçe Meclisi, Genel Meclis ve İl Meclisi’nin yürürlüğe koyduğu çalışmaların yerel izdüşümü için gerekli gördüğü yerel etkinlik kararlarını alır ve uygular. Yerel sorunlarla ilgili kararlar ışığında kamuoyuna ve basına açıklama yapabilir; toplantı, miting, seminer, eğitim, kampanya, şenlik, festival, gece, vb. düzenleyebilir; bildiri, broşür, afiş, kitap, rapor, dosya, vb.’ni İlçe Meclisi olarak yayınlayabilir, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurabilir. Üretim ve yerleşim esaslarına göre meclisler kurmak için çalışır.
h) İlçe Meclisi’nin çalışmalarının giderleri mensuplarının dayanışma amaçlı destek ve katkılarıyla karşılanır.
ı) İlçe ve Belde Belediye Başkanları ilçe meclislerinin doğal delegesidir.
i) İlçe meclisleri için geçerli kurallar belde meclisleri için de geçerlidir.

Madde 13: Delegelik
a) Program ve tüzüğü benimseyip, belirlenen esaslar dahilinde, yaşam veya çalışma alanına en yakın birimden seçilerek Kongre’nin kurullarında görev alan kişiye delege denir.
b) Delege her türlü göreve aday olma, kurullar içinde ve dışında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir.
c) Delege, yerel meclis esas alınarak genel kurul tarafından çıkarılan yönetmelik esaslarına göre seçimle belirlenir. Görev süresi bir yıldır. Delegeliğin düşürülmesi için, seçimin yapıldığı birim meclisinde toplantıya katılanların 2/3’nün oyu gerekir. Oylama gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Söz konusu delege, delegeliğinin düşürülmesi ile ilgili her düzeyde ilgili kurullar nezdinde gerekli açıklamaları yapma hakkını kullanabilir. İtiraz için Genel Kurul’a başvurabilir. Genel Kurul bu yönde alınan kararları görüşme yapmaksızın gizli oy açık sayım esasıyla ve toplantıya katılanların 2/3 oyla kaldırma yetkisine sahiptir.
 ç) Delege yer aldığı meclis ve/veya komisyonlarda hem yerel ve bölgesel sorunlara, hem de genel sorunlara dair kararların alınması ve ilgili kurullar vasıtasıyla yürürlüğe konulması için çalışma yürütür.
d) Delege, mensubu olduğu yerel mecliste alınan yerel ve diğer sorunlara dair kararları Genel Kurul’a taşır. Ayrıca farklı bir düşünceye sahipse bunu açıklamakta özgürdür.
e) Delege, Genel Kurul’un giderlerini karşılamak üzere belirlediği dayanışma ve destek taahhütlerini kabul eder.

Madde 15: Milletvekilleri ve Belediye Başkanları
a) Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku çalışmaları kapsamında, 12 Haziran 2011 itibariyle seçilen partili ve bağımsız milletvekilleri Kongre’nin TBMM’deki temsilcileri olup, Kongre Genel Kurulu’nun doğal delegeleridir.
b) Kongre’yi destekleyen partilerin milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri Genel Kurul’un doğal delegeleridir.
c) Kongre’yi destekleyen eski milletvekilleri ve il belediye başkanları Genel Kurul’un doğal delegeleridir.

Madde 16: Etik Kurul
a) Meclis mensupları ile Kongre kurulları arasında doğan ve doğrudan politik olmayan sorunların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümüne katkı sunulması amacıyla Genel Kurul ve İl Meclisleri düzeyinde, kota ilkeleri dikkate alınarak, en az üç en fazla yedi delegeden oluşan heyete Etik Kurul denir.
b) Etik Kurul hakemlik ya da iç hukuk uygulayan bir kurul olmayıp, karşılıklı diyalogla sorunların aşılması için uygun zeminin yaratılmasına katkıda bulunur.
c) Çalışma usul ve ilkeleri Genel Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 17: Delegenin Görevleri ve Seçim Sistemi
a) Delegeler seçimle belirlenir. Seçim esas ve usulleri Genel Kurul tarafından hazırlanan yönetmelikte belirtilir.
b) Delege seçimleri seçimli genel kurul tarihinden bir ay önce yerel birimlerde yapılır.
c) Seçimlerde tüzükte yer alan kadın ve gençlik kotaları uygulanır.
ç) Seçim süreci Genel Meclis tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından yürütülür.
d) İllerde seçim süreci İl Meclisi tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından düzenlenir.
e) Seçme ve seçilme hakkını kullanmak için program ve tüzüğü kabul etmek yeterlidir.

Madde 18: Kayıt Tutma Sistemi
a) Kongre bünyesindeki çalışmalar saydamlık ve eşit bilgilenme esası üzerinden yapılır. Her kurul bünyesindeki delegelerin ve hesap vermekle yükümlü olduğu kurulların mensuplarının doğrudan ulaşabileceği iletişim ve bilgiye ulaşım sistemlerini kurmak ve kayıtlarını böyle bir sistematik içinde tutmak zorundadır.
b) Genel Kurul iletişim, eşit ve saydam bilgilenme hakkı için gerekli tedbirleri alır.

Madde 19: Dayanışma
Kongre, faaliyetlerini her düzeydeki kurullarında yer kurul mensupları ve yerel meclis mensuplarının dayanışma ve katkılarıyla yürütür.

Madde 20: Geçici Maddeler
Kongre’nin kuruluş döneminde, Genel Kurul delegelerinin belirlenmesinde aşağıdaki ilke ve yöntemler uygulanmıştır:
a) Kuruluş dönemi delegelerinin belirlenme usulü yalnızca bu dönem geçerlidir.
b) Kurumlar ve örgütlü yapılar, en az biri kadın olmak üzere iki delege ile, gençlik örgütlenmeleri bir delege ile Genel Kurul’da temsil edilirler.
c) İllerde belirlenecek toplam delege sayısı 692 olup, bu sayının illere paylaşımında başta milletvekili oranı olmak üzere diğer bazı kriterlerin dikkate alınması benimsenmiştir.
ç) Delegelerin genel olarak il düzeyinde, karşılıklı görüşmeler ve mutabakatlar yoluyla belirlenmesi, yeterli şartların olmaması nedeniyle seçim ilkesinden uzak durulması benimsenmiştir.
d) İllerde yapılacak delege belirleme çalışmalarında kurumlar ve örgütlü yapılar için % 60, bireyler için % 40 delege dengesinin uygulanması benimsenmiştir.
e) Büyük illerde ve ulaşım güçlüğü bulanan illerin ilçeleriyle delege dengesinin sağlanmasında ilgili kurulların katkılarıyla ve görüşmeler yoluyla çözüm bulunması benimsenmiştir.
f) İllerde yapılan toplantılarda delege adayı olarak belirlenenlerin liste olarak genel bir onaya sunulması yoluna gidilmesi benimsenmiştir.

Madde 21: Yürürlük
Bu tüzük Kongre Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.