10. Genel Kurul Kararları

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

10. OLAĞAN GENEL KURUL DİVANINA

 

 

 

ÖNERGE: “Adalet Komisyonu Kurulması”

 

Çeşitli toplumsal alanlarda yaşanan sorunlar karşısında mücadelenin yükseltilmesi ve dayanışma ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla adalet eksenli ağlar, koordinasyonlar vb. oluşturulmuştur.

HDK tüm adalet mücadeleleri ile toplumsal örgütlenmenin zeminini güçlendirme perspektifi ile ilişkilenir. Ancak, bu ilişkilenmeyi, dönemsel bir ilişki olarak ele almaz, çalışmasının sürekli bir parçası olarak görür.

Adalet mücadelesi deneyimlerini birleştirme, kolektif bir hafıza ve dayanışma ağı oluşturma, acıları ve mücadeleleri ortaklaştırma iktidarın suç pratiklerini açığa çıkarma ve hesap sorma amacıyla merkezi bir adalet komisyonu kurulması için çalışmalar yapar.

 

GEREKÇE:

Faşist rejim ezilenleri toplumsal mücadelenin dışına çıkartmak için zor aygıtlarını çok yönlü kullanmaktadır. Politik cinayetler ve kitle katliamlarını bir yönetme biçimi olarak kullanmaktadır. Son yıllarda Hrant Dink’ten Tahir Elçi’ye, Berkin Elvan’dan Kemal Kurkut’a, Baran Tursun’dan Uğur Kurt’a, Dilek Doğan’dan Sevag Balıkçı’ya, Roboski’den Cizre’ye, Reyhanlı’dan Reina’ya… sayısız cinayet ve katliam yaşanmıştır.

Keza Çorlu “tren kazası”ndan Soma maden katliamına, kadın cinayetlerinden bireysel silahlanmanın sonucu olarak ev de, trafikte hayatın birçok alanında öldürülen insanlar, herkes adalet arıyor. Gözaltında kayıplara karşı cumartesi anneleri adalet arıyor. İşçi cinayetlerine karşı, silikozise karşı işçiler adalet arıyor. Twitteri açıp kısa bir arama yaptığımızda onlarca …. İçin adalet sayfaları ile karşılaşıyoruz. Siyasallaşmış ve sarayın güdümüne girmiş yargının cezasızlık politikası ile adalet arayan yüzbinler umutsuzlaşıyor, ne adalet duyguları tatmin oluyor ne de yaşadıkları acılar toplumsal dayanışma ile yeterince sağaltılabiliyor.

Politikleşmiş ya da belli bir girişkenlikle adalet mücadelesine çevrilebilen arayışlar da genel olarak ayrı ayrı damarlardan akmaktadır. Buna rağmen muazzam bir adalet mücadelesi ve ona bağlı çeşitli türden örgütlenme modelleri açığa çıkartılmıştır.

Adalet yoksa ne barış ne eşitlik ne de özgürlükten söz edilemez.

 

 

ÖNERGE: “Dayanışma Ekonomisi”

 

HDK, birinci ve ikinci paylaşım düzeyinde sürmekte olan mücadelelerin bir parçası olmanın yanısıra, dayanışma ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik arayış içinde olacak; bu arayışta kapitalizmin meşrulaştırılmasına hizmet etmeyecek alternatif örgütlenme yollarının neler olacağının açığa çıkarılması çalışmalarını sürdürecektir.

Bu kapsamda dayanışma ekonomisi üst bağlığı altında hayata geçirilmeye çalışılan kooperatif ve benzeri alternatifleri salt iktisadi bir perspektifle değil toplumsal ve siyasal bir perspektifle ele alacak bir tartışma sürecini örgütleyecektir.

Genel Kurulumuz, bu tartışmanın sempozyum/konferans/çalıştay vb. hangi biçimde yapılmasının uygun olacağına ihtiyaçlar dikkate alınarak Genel Meclis tarafından belirlenmesi için yetki verilmesini kabul eder.

 

GEREKÇE:

İktisadi krizin derinleşme eğilimine girdiği, yaşanan siyasal gerilimlerin, iktisadi krizi derinleştirici sonuçlar yarattığı görülmektedir.

Önümüzdeki dönemde daha da şiddetlenme potansiyeli taşıyan kriz koşullarında ayakta kalmanın en önemli yolunun birlik ve dayanışma zemininin güçlendirilmesi olduğu açıktır. Bunun için daha kolektif bir yaşam tarzını örgütlemek günümüzün en acil görevleri arasındadır. Sistem dışı dayanışma ağlarının inşasına ihtiyaç vardır. Bu dayanışma ağları örgütlenme ve mücadele zemini olarak ele alınmalıdır. Ancak, bunun hangi biçim ve içerikte olması konusunda bir tartışma yapmaya ve ön çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunu açığa çıkaracak etkinliklerin yapılması yararlı olacaktır.

 

 

ÖNERGE: “Kanal İstanbul”

 

İstanbul’da yapılması planlanan ve ekolojik dengeyi bozacak, deprem riskini artıracak, demografikyapıyı yoksullar aleyhinedeğiştirecek, rant ve yağmaya yol açacak ve buna benzer bir dizi olumsuz sonuçları yaratacak “Kanal İstanbul” projesinin engellenmesi amacıyla, HDK her türlü mücadelenin aktif bir parçası olur, ortak çalışmalar yapmayı hedefleyen kurulmuş ve kurulacak platform, inisiyatif vb. çalışmalarda yer alır.

HDK, Kanal İstanbul’u durdurma hedefini kendi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alır, çalışmalarını bu perspektife uygun olarak yürütür.

 

GEREKÇE

İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır,

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır,

Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır,

Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanları yok olacaktır,

Sadece İstanbul’da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir,

ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecektir,

Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracaktır.

doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olması nedeniyle Kanal İstanbul’un engellenmesi yaşamsal önemdedir.

 

 

ÖNERGE:

 

Halkların Demokratik Kongresi 10. Olağan Genel Kurulu, ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlikler hakkında tüm bileşenlerin katılımıyla kapsamlı bir tartışma açmak, bu doğrultuda tabana yayılan toplantı, panel, çalıştay, eğitim, LGBTİ+ kavram atölyesi, bilinç yükseltme atölyeleri vb. etkinlikleri öncelikle planlamak konusunda oluşacak Genel Meclis ve Yürütme Kuruluna görev ve sorumluluk tevdi eder.

 

10. Genel Kadın Konferansı

 

ÖNERGE:

 

Halkların Demokratik Kongresi 10. Olağan Genel Kurulu, ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlikler hakkında tüm bileşenlerin katılımıyla kapsamlı bir tartışma açmak, bu doğrultuda tabana yayılan toplantı, panel, çalıştay, eğitim, LGBTİ+ kavram atölyesi, bilinç yükseltme atölyeleri vb. etkinlikleri öncelikle planlamak konusunda oluşacak Genel Meclis ve Yürütme Kuruluna görev ve sorumluluk tevdi eder.

 

10. Genel Kadın Konferansı

 

ÖNERGE:

 

1. Program ve Tüzüğümüzün çeşitli yerlerinde geçen “LGBT” ibaresinin LGBTİ+, “LGBT bireyler” ibaresinin “LGBTİ+’lar” olarak değiştirilmesini,

2. Tüzüğümüzün “Kongrenin İlkeleri” başlıklı 4. maddesinin (i) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini,

“i) Tarihsel, kültürel ve politik olarak ayrımcılığa uğrayan ya da dezavantajlandırılmış grupların (LGBTİ+'lar, engelliler, yaşlılar vb.) karar alma mekanizmalarında temsiliyetini öncelikli olarak gözetir ve güvence alır.”

3. Tüzüğümüzün “Kongrenin Amaçları” başlıklı 3. maddesinin (e) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini

“e) Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi;”,

 

GEREKÇE

HDK, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim mücadelelerinin asli öznelerinin kendilerini tanımlama/ifade etme biçimlerine saygı duyar. Müktesebatını ve hukukunu, bu mücadeledeki değişim, gelişme ve taleplere göre günceller. Mücadelenin öznelerinin organlardaki temsilini hukuksal güvence altına alır.

10. Genel Kadın Konferansı

 

 

ÖNERGE: “Gıda ve Sağlık”

 

HDK Sağlık Meclisi tarafından 2020 yılı içerinde gıda güvencesi ve güvenliği, tarım, endüstriyel hayvancılık, kooperatifler ve beslenme ile sağlık arasındaki ilişkileri ele alan ‘Gıda ve Sağlık’ temalı çalıştay/sempozyum/kurultay gibi bir etkinliğin yapılmasını öneriyoruz.

Sağlık Meclisi

 

 

 

ÖNERGE:

 

· HDK Emek Meclisi Olarak 2020 yılı Şubat Ayı içinde “HDK’nin Sendikal Anlayışı ve Yakın Dönem İşçi Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Arayışı” Çalıştayının,

· HDK Emek Meclisi olarak yerellerde başlayarak 2020 Mayıs Sonu “Tekstil Emekçilerin Örgütlenmesi ve Tekstil Üretimi/Tüketiminin Topluma Yansımaları” konusunda merkezi bir kurultayın;

· HDK Emek Meclisi olarak yerellerde başlayarak 2020 Eylül  Sonu “İnşaat İşçilerinin Örgütlenmesi ve İnşaatın Kent Yaşamı ve Barınma Hakkı Düzleminde  Topluma Yansımaları” konusunda merkezi bir kurultayın

yapılmasını öneriyoruz.

Emek Meclisi

 

 

ÖNERGE:

Kongrenin Tanımı başlıklı 2. Maddesine “YAŞILAR” ibaresinin eklenmesini öneriyoruz.

Madde2:  Kongrenin Tanımı
Kongre, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, yaşlıların engellilerin, ………..