HDK Kadın Meclisleri 3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

Çeşitli illerden gelen kadınların katılımı ile 6 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da toplanan HDK Kadın Meclisleri 3. Genel Kurulu; AKP Hükümeti’nin uyguladığı cinsiyetçi, muhafazakar ve despotik politikalar, müzakere süreci, Suriye politikası, kadına yönelik artan şiddet, yaklaşan yerel seçimler, kadınları yakından ilgilendiren istihdam paketi ve örgütlenme sorunlarını tartıştı.

Cinsiyetçi muhafazakar politikalar nedeniyle kadına yönelik şiddette her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış yaşandığı, taciz-tecavüz ve kadın cinayeti davalarında bir kısmı da kamu görevlisi olan faillerin cezasız kaldığı;

Tartışmaya açılan kadın istihdam paketi tasarısında, doğum izninin, ebeveyn izni yerine, annelik izni haline getirildiği, bu şekilde kadın istihdamının engeli durumundaki ev işleri, yaşlı-hasta ve çocuk bakımını kadının üstüne yıkan cinsiyetçi işbölümünü pekiştirdiği; kadınları esnek, düşük statülü, düşük verimli çalışma biçimlerine mahkum ederek iş yaşamında kadın-erkek eşitsizliğini derinleştireceği, kadını esas olarak aile içinde tanımlayarak 3-5 çocuk büyütmenin tek ödevlisi haline getirdiği, kadının annelik hakkı olarak cilalanan paketin gerçekte kadın emeğini ikincilleştiren geleneksel rolleri kutsadığı;
 
AKP Hükümeti’nin  30 Eylül’de açıkladığı “demokratikleşme paketi”nde Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine, anadilinde eğitim hakkından seçim barajının kaldırılmasına, TMK, Siyasi Partiler Kanunu’na kadar bir çok alandaki demokratikleşme ihtiyacına yanıt verilmediği; seçim barajının yanında önerilen dar-daraltılmış bölge seçeneklerinin kadının siyasete katılımını daha da daraltacağı, muhafazakarlaştırma politikalarının kadının kamusal yaşama eşit katılımını engelleyici bir rol oynadığı,

Hükümet’in Suriye’de, mezhepçi ve Kürt karşıtı politikalar izleyen, katliamlar düzenleyen ve kadınlara tecavüz eden silahlı grupları destekleme politikası izlediği, Suriye ve Irak’a sınır ötesi askeri müdahale tezkeresinin savaş kışkırtıcılığı olduğu,

Taksim’de başlayan Gezi direnişinin otoriter yönetimin halkın yaşamının her alanına el koyma, tektipleştirme hamlelerine, doğanın ve kentin talanına karşı isyan hareketi olarak hızla toplumun her kesimine yayıldığı, direnişe katılan her yaştan ve mesleklerden kadınların baskıya, talana, cinsiyetçi ataerkil sisteme karşı özgürlük taleplerini eylemlerde, forumlarda, çadırlarda, sokaklarda, yeryüzü sofralarında dile getirerek isyanın sembolü olduğu, demokratikleşme ve barış mücadelesinin bugün her günkünden daha çok birleştiği tespitleri yapıldı.

2014 yerel seçimlerinin muhafazakar despotik yeni statükocularla, ulusalcı eski statükocuların karşısında, halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin bağımsız demokratik seçeneğinin adresinin, tüm toplumsal mücadele dinamiklerini birleştirmeye aday olan HDP olduğu vurgulandı.

Yerel seçimlere ilişkin hazırlıkların da tartışıldığı Genel Kurul’da  HDK Kadın Meclisleri olarak, siyasetin her alanında eşit temsil ilkesinin hayata geçirilmesi ve kadınların yerel yönetim organlarında  görünürlüğü, kadın odaklı yerel yönetim politikalarının hayata geçirilmesi için, tüm yerellerde kadınlar ve kadın örgütleriyle birlikte çalışma yürütülmesi; seçimler boyunca HDK Kadın Meclislerinin örgütlülüğünün ve bileşiminin güçlendirilmesi,  yerel seçimlerde kadınların eşit katılımı ve kadın taleplerinin savunulması için özgün kadın yerel seçim komisyonları ve benzeri mekanizmaların oluşturulması konusunda kararlaşma yaşandı.

Genel Kurulda ayrıca şu kararlar alındı:

-Cinsiyetçilik ve muhafazakarlaştırma politikalarına, kadına yönelik şiddete karşı kadın özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çekilerek, Kasım ayı boyunca da panel, forum, vb. etkinlikler sürdürülmesi, 25 Kasımda tüm kadın örgütleriyle birlikte miting, basın açıklaması, vb. kitlesel etkinlikler düzenlenmesi,

-Müzakerenin sürdürülmesi ve barışçı çözüm için; acilen anadilde eğitim hakkı tanınması, seçim barajının kaldırılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması talepleriyle çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler gerçekleştirmek,

-Suriye ve Irak tezkeresinin iptal edilmesi, Rojavalı ve Suriyeli mülteci kadınlarla dayanışma etkinliklerinde bulunmak,

-Cinsiyetçi rolleri ve kadın emeğinin ikincilliğini pekiştiren kadın istihdam paketine karşı, kadının özgürlüğü ve kadın emeğinin eşitliğine yönelik talepleri savunan kampanya yürütmek,

-Yerel seçimlerde demokratik-ekolojik-kadın eşitlikçi yerel yönetim anlayışının güçlenmesi, kadınların yerel yönetimlerde ve seçim hazırlıklarında eşit temsili, kadın odaklı yerel yönetimler için, tüm yerellerde, her kesimden kadınlarla birlikte mücadele yürütmek.

HDK KADIN MECLİSİ