Tüzük

Halkların Demokratik Kongresi 10. Genel Kurulu Değişiklikleriyle

Kabul Tarihi: 4-5 Ocak 2020

MADDE 1: KONGRENİN ADI VE KISALTMASI

Kongrenin adı Halkların Demokratik Kongresi, kısaltması HDK’dir.

MADDE 2: KONGRENİN TANIMI

Kongre, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin, LGBTİ+’ların, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; aydın, yazar, sanatçı ve bilim insanları ile bütün bu kesimlerle mücadele yürüten güçlerin her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmak üzere bir araya geldiği ortak bir dayanışma ve mücadele zeminidir.

MADDE 3: KONGRENİN AMAÇLARI

Kongre, mevcut anti-demokratik siyasal sisteme karşı, halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olanların demokratik bir toplum ve insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle;

a)Türkiye’de yaşayan tüm halkların demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması; başta anadilinde eğitim hakkının sağlanma- sı gelmek üzere kimlik ve kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli mücadeleyi yürütmeyi;

b)Dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların düşünce, ifade, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin eşit vatandaşlık hakları temelinde çözüme kavuşturulması için mücadele etmeyi;

c)Kapitalizme ve emek sömürüsüne karşı tüm işçilerin, emekçilerin, yoksul köylüler ile tüm çalışanların onurlu, adil, güvenceli, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ve sosyal güvenliğe sahip olma hakkını savunmak; siyaset yapma, siyasal ve sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırmak için mücadele geliştirmeyi;

d)Yoksulluğa itilen köylüler, emekliler, yaşlılar ve işsizler gibi toplumsal kesimlerin ortak mücadelesini geliştirmeyi;

e)Emperyalizmin dünya halkları üzerindeki egemenlik politikalarına; ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarına, kurumlarına; sömürgeciliğe ve işgallere, askeri üslerine karşı mücadele etmeyi; bölge ve dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışmayı geliştirmeyi;

f)Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi;

g)Gençliği, tekçi, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi eğitim sistemine ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemine terk eden; işsizliğe ve ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm kılan politikalara karşı, siyasete aktif katılımlarının ve temsiliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, herkese parasız, eşit, demokratik, bilimsel ve anadilde eğitimin sağlanması konusunda mücadele etmeyi;

h)Çocukları ilgilendiren bütün işlem ve faaliyetlerde, çocuğun hakları ve yararının temel alınması gerektiği yaklaşımıyla çocukların şiddet, ihmal, suistimal, her türlü istismar, kötü muamele ve ayrımcılıktan korunması, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerin- den eşit ve parasız bir biçimde yararlanması için mücadele vermeyi;

ı)Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüellerin heteroseksizmden kaynaklanan kamusal ve toplumsal yaşamda mâruz kaldıkları şiddet, dışlanma, ayrımcılık, nefret suçu ve söylemlerine karşı mücadele geliştirmeyi;

i)Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılım sağlayabilmeleri için, ayrımcı uygulamalara ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına karşı çözüm üretilmesi yönünde mücadele geliştirmeyi;

j)Çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının demokratik çözüme kavuşturulması için mücadele vermeyi;

k)Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, özgür ve demokratik birlikteliği ilkesi çerçevesinde, demokratik özerklik de dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin tartışılması ve hayata geçirilmesi için mücadele geliştirmeyi;

l)Militarizme ve siyasi iktidarların bu doğrultudaki politikalarına karşı, barış ve halkların kardeşliği temelinde politikalar savunmayı, zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani ret hakkının tanınması için mücadele vermeyi;

m)Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, yaşam alanlarını yok etmesine karşı, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadele yürütmeyi amaçlar.

MADDE 4: KONGRENİN İLKELERİ

a)Kongre, tüm demokratik muhalefet güçlerinin özgül mücadele alanlarını ortak mücadele alanı olarak kabul eder;

b)Devletten, sermayeden, hükümetlerden ve onların kurumlarından bağımsızdır;

c)Halkların kendi gelecekleri ile ilgili her konuda demokratik temelli hak taleplerini ve kararlarını esas alır;

d)Demokratik muhalefet güçlerinin irade ve inisiyatifinden hareketle bileşenlerin, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;

e)Kongre bileşenleri, kongreye kurumsal ve bireysel kimliklerini koruyarak katılabilir;

f)Delegelerin insanlığa, halka, doğaya ve mensubu olduğu tüm kongre kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır;

h)Tüm karar alma süreçlerinde azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;

ı)Tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili esas alır ve uygular;

i)Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygular.

j)Tüm karar alma mekanizmalarında bireylerin temsiliyetini güvence altına alır ve uygular.

k)Tarihsel, kültürel ve politik olarak ayrımcılığa uğrayan ya da dezavantajlandırılmış grupların (LGBTİ+’lar, engelliler, yaşlılar vb.) karar alma mekanizmalarında temsiliyetini öncelikli olarak gözetir ve güvence altına alır.

MADDE 5: KONGRE VE ORGANLARI

Genel Kurul, içinden seçilen 101 kişilik yürütme organı olarak Genel Meclis ve onun çalışmalarını koordine edecek olan eşsözcüler hariç olmak üzere 19 kişilik bir Yürütme Kurulu, ortaya çıkabilecek kimi sorunların çözümüne karşılıklı görüşmeler yoluyla yardımcı olması hedeflenen Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu, kamuoyu önünde ve TBMM’de bu yapılanma adına sözcülük yapan temsilcileri, bölgedeki il temsilcisi delegelerin bir araya gelmesiyle oluşan ve coğrafi olarak yirmi bölgede oluşturulan Bölge Meclisleri, İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri, programın ortaya koyduğu bakış ve bu tüzüğün belirlediği işleyiş doğrultusunda faaliyet göstermek üzere merkezi ve yerel düzeyde faaliyet sürdüren delegeleri ve kendilerini bu yapılanmanın yarattığı mücadele mecrasında gören ve ona muhtelif şekillerde (geçici komisyon, yayın, bülten, internet desteği, etkinliklere katılma, vb.) emek veren birey ve toplum kesimlerinin, faaliyetlerin, örgütlenmelerin oluşturduğu ortak mücadele ve direniş odağına, bu bütünü ifade eden bir kavram olarak KONGRE denir. Kongre, aşağıda sıralanan organlardan ve bu organlarda yer alıp, belirlenen örgütsel birim ve mücadele alanlarından seçilerek gelen delegelerden oluşan ve demokratik işleyişe sahip bir mücadele platformudur.

MADDE 6: GENEL KURUL

a)Kongre’nin en yüksek karar organıdır.

b)Kongre Programı’nda yer alan konulardan hareketle ve mevcut siyasal gelişmeleri dikkate alarak ihtiyaç duyulan bütün kararları almak, iki Eşsözcü seçmek ve Genel Meclis ile Alan Meclis ve komisyonları bu kararların gereğini yerine getirmek üzere görevlendirmekle yetkilidir.

c)Genel Kurul, bir yıllığına seçilmiş delege ve doğal delegelerden oluşur. Yerel meclislerin ve birimlerin seçeceği delege sayısı, illerin milletvekili sayısının bir buçuk katı kadardır. Genel Kurul delegelerinin sayısı ve seçim yönteminin ayrıntıları, Genel Kurul öncesinde, Genel Meclis tarafından bir genelgeyle bütün yerel meclis ve birimlere bildirilir.

d)Kongre, toplumsal gerçekliği ve mücadelenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, program ve tüzüğünü kabul eden kurumların ve bireylerin Genel Kurul’da dengeli temsilini sağlar.

e)İki toplantı arası dönemde, program ve tüzüğü kabul ederek Kongre’ye katılma iradelerini ifade eden kurum ve örgütlü çevreler ile bireylere dair Genel Meclis tarafından iletilen teklifleri karara bağlar ve genel ilkeler ışığında Genel Kurul’da temsilini sağlar.

f)Kongre’yi destekleyen milletvekilleri, il belediye eşbaşkanları ve eski milletvekilleri, Genel Meclis üyeleri ile Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu üyeleri Kurul’un doğal delegeleridir.

g)Genel Kurul oluşumunda kadınlar lehine en az eşit temsil uygulanır ve kadın başvurularıyla doldurulur. Dolmayan kota boş bırakılır.

h)Genel Kurul oluşumunda 27 yaş ve altında olanlar için en az yüzde 20 gençlik kotası uygulanır.

ı)Yılda bir kez Aralık ayında toplanır. Delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Gündemini Genel Meclis, Alan Meclisi ve komisyonların ve yerel meclislerin taleplerini de dikkate alarak Yürütme Kurulu hazırlar. Delegelerin 1/15’inin isteği üzerine gündeme yeni konular önerebilir ve buna Genel Kurul karar verir.

i)Genel Kurul tarafından Kongre’nin temsiliyet ve sözcülük görevini yürütmek üzere 1 yıllık dönem için 2 Eşsözcü belirlenir. Eşsözcüler Yürütme Kurulunun üyesidir.

j)Olağanüstü toplantılar Genel Meclis’in kararıyla veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin imzalı çağrısıyla gerçekleşir. Toplantı, çağıranların belirlediği gündemle ve bir ay içinde yapılır.

k)Genel Kurul toplantıları kotaların dikkate alındığı beş kişilik bir heyet tarafından yönetilir. Bu heyet delegelerin 1/20’sinin önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir.

l)Genel Kurul, Kongre Programı ve Tüzüğünde öngörülen amaç ve hedefler doğrultusunda gerekli görülen kararları alır ve yürütme için Genel Meclisi görevlendirir. Karar tasarıları delege tam sayısının 1/20’sinin imzası ile verilir.

m)Program ve tüzüğe ilişkin değişiklik önerileri ve kararları toplantıya katılanların (hazirun listesinde imzası bulunanların) en az 2/3’ünün olumlu oyuyla alır. Diğer kararlarını Genel Kurul’a katıldıklarını imzalarıyla belirten delegelerin salt çoğunluğunun (yüzde elli bir) olumlu oyuyla alır. Alınan kararın yeniden görüşmeye açılabilmesi için toplam delegenin 1/5’inin istemi gerekir.

n)Yürütme faaliyetini gerçekleştirmek üzere kendi içinden 101 delegeden oluşan Genel Meclis’i seçer. Kadın ve gençlik kotası uygulaması her iki seçim için de geçerlidir.

o)Gerekli gördüğü konularda yönetmelikler çıkarır.
ö)Alan Meclis ve Komisyon konularını ve buralarda çalışma yapacak delegeleri belirler.

p)Dayanışma amaçlı olarak delegelerden mali destek talep edilmesine karar verir.

r)İki toplantı arası dönemde, program ve tüzüğü benimseyerek Kongre’ye katılma iradelerini ifade eden kurum ve örgütlü çevreler ile bireylere dair Genel Meclis tarafından iletilen teklifleri karara bağlar ve ilkeler ışığında Genel Kurul’da yer almalarını sağlar.

MADDE 7: GENEL MECLİS

a)Kongre Genel Kurulu’nun seçimli iki toplantısı arasındaki dönemde, bu kurulun almış olduğu kararların onun adına yürürlüğe konulması yönünde, program ve tüzükte ifade edilen amaç ve hedefler için çalışmalar yapar.

b)Olağan olarak 60 günde bir toplanır ve toplanma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

c)Genel Meclis’in çalışmalarını yürütmek üzere, Genel Meclis üyeleri arasından 19 üye ve eşsözcülerden oluşan Yürütme Kurulu seçilir.

d)İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere sürekli veya geçici meclis ve komisyonlar oluşturur ve kendi bünyesinde oluşturulan alan meclis ve komisyonlarıyla koordinasyon içinde çalışır.

e)Toplantılarını en az biri kadın olmak üzere en az üç kişilik bir heyet yönetir. Bu heyette Yürütme Kurulu’ndan üyeler de yer alır.

f)Genel Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantılarını hazırlamakla yükümlüdür.

g)Kararlarını toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oyuyla alır.
h)Genel Meclis, Genel Kurul’un çalışma ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürütür.

ı)Genel Meclis delegelerinin 1/5’nin istemi veya Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı gündeminde çağrıya neden olan konu yer alır. En geç on beş gün içinde toplanır.

i)Milletvekilleri istedikleri takdirde Genel Meclis toplantılarına söz haklarıyla katılabilirler.

j)Genel Meclis ihtiyaç duyduğu durumlarda danışma amaçlı genişletilmiş toplantı yapabilir.

k)Çalışan istihdamı ve mekan kiralama gibi hususlarda karar alır ve uygular.

l)Kongre Program ve Tüzüğünü kabul ederek katılma iradelerini ifade eden kurumlar, örgütlü çevreler ve bireylere dair önerileri Genel Kurul’un ilk toplantısına götürür.

MADDE 8: ALAN MECLİSLERİ VE KOMİSYONLAR

a)Genel Kurul ve Genel Meclis’in ihtiyaç duyduğu konularda sürekli çalışma yapar. Bu yönde rapor, dosya, karar tasarısı, yönetmelik, proje, konferans, seminer, eğitim, toplantı, kampanya, etkinlik, bildiri, broşür, afiş, kitap, vb. hakkında çalışmalar yapılması için Genel Kurul’a ve/veya Genel Meclis’e öneriler sunar. Alan Meclis ve Komisyon üyeleri istedikleri takdirde yürürlüğe sokulan etkinliklerde görev alabilirler.

b)Alan Meclis ve Komisyonlarına delege olmayan uzmanlar sürekli veya geçici olarak katılıp katkı sunabilirler.

c)Çalışmalarında Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma esasları geçerlidir. Bu konuda yönetmelik çıkarılır. Konularla ilgili tavsiye niteliğindeki kararlar salt çoğunluk üzerinden gerçekleşir. Kararlara şerh konulabilir, ama şerh kararın gerekçesinden uzun olamaz.

d)Genel Meclis’le ilişkilerini Yürütme Kurulu üzerinden sürdürürler.

e)Alan Meclisleri ve Komisyonlar çalışma yer ve koşullarını kendileri belirler.

f)Alan Meclisleri ve Komisyonların çalışmaları için belirledikleri ihtiyaçlar Genel Meclis tarafından karşılanır.

g)Alan Meclislerine ve Komisyonlara katılım gönüllü başvuru esasına dayanır.

h)Genel Kurul, Genel Meclis ile bölge, il ve ilçe meclisleri ihtiyaç duydukları durumlarda geçici komisyonlar da kurabilirler. Aldığı görevi teslim ettiğinde bu komisyonlar dağılır. Çalışma ilkeleri Alan Meclis ve Komisyonların ilkeleriyle aynıdır.

ı)Alan Meclis ve Komisyonlar ihtiyaç duydukları durumda yerel meclisler ve yerel komisyonlarla doğrudan iletişim kurabilir, yazışma yapabilir, dosya alışverişinde bulunabilirler.

i)Alan Meclis ve Komisyonların yaptıkları çalışmalar, ilgili meclisin gerekli görmesi halinde görevlendirilen kurul ve kişiler tarafından kamuoyuna ve basına açıklanır.

j)Genel Meclis toplandığında aşağıdaki konularda Alan Meclisleri ve Komisyonlar kurulur: Hukuk, Ekonomi, Antiemperyalizm ve Enternasyonal Dayanışma, Emek, Eğitim, Sağlık, Engelliler, İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Kültür ve Sanat, Kürt Sorunu ve Barış, Yerel Yönetimler, Ekoloji, LGBTİ+’ların Sorunları, Hayvan Hakları, Örgütlenme, Halklar ve İnançlar, Vicdani Ret ve antimilitarizm, Hakikatleri Araştırma, Tarım ve Hayvancılık, Yaşlılar ve Emekliler, Göç ve Mülteci. Ayrıca Genel Kurul ihtiyaç duyulan diğer meclis ve komisyonları kurar. Kadın ve Gençlik Meclislerinin işleyiş esasları kendileri tarafından belirlenir.

MADDE 9: YÜRÜTME KURULU

a)Genel Meclis’in çalışmalarını yürütmek üzere onun içinden seçilen 19 üye ile Eşsözcülerden oluşan Yürütme Kurulu’ndan meydana gelir.

b)Görev süresi Genel Meclis’in görev süresiyle sınırlıdır. Genel Meclis gerekli gördüğü takdirde uygun değişiklikleri yapar.

c)Genel Mecliste belirlenen alan meclis ve komisyonlar ile Genel Meclis’in faaliyetleri için ihtiyaç duyularak oluşturulan geçici komisyonların çalışmalarının gerektirdiği düzenlemeleri yapar ve koordinasyonu sağlar.

d)Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan kararları toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alır. Gerekli hallerde, programın öngördüğü doğrultuda, Genel Kurul ve Genel Meclis kararları çerçevesinde ve güncel gelişmelere dair tutum ve tavır belirler, çağrılarda bulunur, basına ve kamuoyuna açıklama yapar. Görüşmelerde bulunur ve Genel Meclis ve Kongre’nin temsilini sağlar. Çalışma usulleri, Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkeleri esasına bağlı olup, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

e)15 günde bir olağan bir şekilde ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Olağanüstü toplanması Yürütme Kurulu’nun kararı veya meclis üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine gerçekleşir.

f)İş bölümünü Genel Kurul’un ve Genel Meclis’in belirlediği alanlara göre ve alan meclis ve komisyonların çalışmalarını dikkate alarak yapar.

g)Genel Meclis’in olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemini hazırlamakla yükümlüdür.

h)Genel Meclis adına yerel meclislerle ilişki sürdürür.

MADDE 10: BÖLGE MECLİSLERİ

a)Genel Kurul’un belirlediği illerin meclis mensuplarının bir araya gelmesinden oluşur. Bölge Meclisi sayısını Genel Kurul ve illerin hangi bölgelere dahil olacakları hususunu Genel Meclis kararlaştırır.

b)Kongre Programı, Genel Kurul ve Genel Meclis kararlarının bölge gerçekleri bağlamında yürürlüğe sokulması için gerekli çalışmaları yapar.

c)Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür. Bu konuda yönetmelik Genel Meclis tarafından çıkarılır.

d)Çalışmaları altışar aylık dönemlerde değişmek üzere, kotalar gözetilerek bölge bünyesindeki her ilden bir meclis mensubunun içinde yer aldığı bir yürütme kurulu tarafından düzenlenir. Toplantı yeri, tarihi, gündeminin belirlenmesi ve gerekli belgelerin temini bu kurul tarafından yapılır. Toplantılarını içinde yürütme kurulu mensuplarının da bulunduğu üç kişilik bir divan yönetir.

e)Bölge Meclisleri iki ayda bir toplanır ve gündemindeki konuları görüşüp gerekli kararı alır. Genel Meclis ve Genel Kurul’a dair önerileri yürütme kurulu, illere dair kararları İl Meclisi mensupları iletir.

f)Bölge Meclisi Yürütmesi’nin, bölgedeki il meclislerinden 1/5’inin istemi veya Bölge Meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikli gündem maddesi, toplanmasını isteyenlerin önerdiği madde olur.

g)Bölge Meclisleri’nde kararlar toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Alınan kararın yeniden görüşülmesi için 1/5 üyenin istemi gerekir. Oylamalar açık yapılır.

h)Bölge Meclisi gerekli görürse bölgeyle ilgili geçici komisyon(lar) kurar. Bu komisyonlar genel esaslar dahilinde çalışır.

ı)Çalışmalarının gerektirdiği giderler bünyesinde bulunan il meclislerinin dayanışmasıyla karşılanır.

MADDE 11: İL MECLİSİ

a)İl meclisi merkez ilçe dahil, o ilin ilçe meclislerinin mensuplarının toplamından oluşur. İl Meclisi mücadele alanlarından gelen yeni katılımlarla genişleyebilir.

b)Altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 5 kişiden oluşan yürütme kurulunu belirler. Toplantıları, gündemi, toplanma yeri ve tarihi bu kurul tarafından belirlenir.

c)Ayda bir toplanır. Kongre Programı, Genel Kurul, Genel Meclis ve Bölge Meclisi’nin kararları ve ilin sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve yürürlüğe sokar.

d)Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür.

e)Bölge Meclisi, Genel Meclis, Alan meclis ve Komisyonlar ve Genel Kurul’la, yürütme ve görevli delegeler aracılığıyla ilişki kurar, karar ve önerilerini iletir.

f)Yürütme çağrısıyla veya İl Meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikle olağanüstü toplanmaya yol açan konu görüşülür.

g)İl Meclisleri’nde kararlar, toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyuyla alınır. Alınan kararın yeniden görüşülmesi için il meclisi mensuplarının 1/5’inin istemi gerekir. Oylamalar açık işaret yoluyla yapılır.

h)İl Meclisi, Genel Meclis’in yürürlüğe koyduğu çalışmaların yerel izdüşümü için gerekli gördüğü yerel etkinlik kararlarını alır ve uygular. Yerel sorunlarla ilgili İl Meclisi’nde alınan kararlar ışığında kamuoyuna ve basına açıklama yapabilir; toplantı, miting, seminer, eğitim, kampanya, şenlik, festival, gece, vb. düzenleyebilir; bildiri, broşür, afiş, kitap, rapor, dosya, vb.’ni İl Meclisi olarak yayınlayabilir, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurabilir.

ı)İl Meclisi’nin çalışmalarının giderleri mensuplarının dayanışma amaçlı destek ve katkılarıyla karşılanır.

MADDE 12: İLÇE VE MAHALLE MECLİSİ

a)Merkez ilçe dahil, İlçe Genel Kurul delegeleri ile Kongre’nin amacı ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalara katılmak isteyen ve o ilçede oturan ve/veya çalışan ve bu yerel meclisin mensubu olan bireylerden oluşur.

b)Altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 5 kişiden oluşan Yürütme Kurulu belirler. Toplantıları, gündemi, toplanma yeri ve tarihi bu kurul tarafından belirlenir.

c)Kongre Programı, Genel Kurul, Genel Meclis, Bölge Meclisi ve İl Meclisi’nin kararları ile ilçe sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve yürürlüğe koyar. Kararlar toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla alınır. İlçe meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde kararlar gözden geçirilir. Oylamalar açık işaret yoluyla yapılır.

d)İlçe ve mahalle Meclisi ihtiyaç duyduğu hallerde kalıcı ve geçici komisyonlar kurar. Komisyonlar genel esaslar dahilinde çalışma yürütür. Komisyonlara katılım gönüllüdür.

e)İlçe ve mahalle Meclisleri en az ayda bir toplanır ve gündemindeki konuları görüşüp gerekli kararları alır. Karar ve önerileri İl Meclisi, Bölge Meclisi, Genel Meclis, Alan Meclis ve Komisyonları ve Genel Kurul’a Yürütme Kurulu aracılığıyla iletilir. Genel Kurul ve Genel Meclis’in çalışma ilkelerine uygun olarak faaliyet yürütür.

f)Yürütme’nin ve ilçe ve mahalle meclisi mensuplarının 1/5’inin istemesi halinde olağanüstü toplanır. Öncelikle toplanma gerekçesi olan konu görüşülür.

g)İlçe ve mahalle meclisi, Genel Meclis ve İl Meclisi’nin yürürlüğe koyduğu çalışmaların yerel izdüşümü için gerekli gördüğü yerel etkinlik kararlarını alır ve uygular. Yerel sorunlarla ilgili kararlar ışığında kamuoyuna ve basına açıklama yapabilir; toplantı, miting, seminer, eğitim, kampanya, şenlik, festival, gece, vb. düzenleyebilir; bildiri, broşür, afiş, kitap, rapor, dosya, vb.’ni İlçe Meclisi olarak yayınlayabilir, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurabilir. Üretim ve yerleşim esaslarına göre meclisler kurmak için çalışır.

h)İlçe ve mahalle meclisinin çalışmalarının giderleri mensuplarının dayanışma amaçlı destek ve katkılarıyla karşılanır.

ı)İlçe ve mahalle meclisleri için geçerli kurallar belde meclisleri için de geçerlidir.

MADDE 13: DELEGELİK

a)Program ve tüzüğü benimseyip, belirlenen esaslar dahilinde, yaşam veya çalışma alanına en yakın birimden seçilerek Kongre’nin kurulla- rında görev alan kişiye delege denir.

b)Delege her türlü göreve aday olma, kurullar içinde ve dışında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir.

c)Delege, yerel meclis esas alınarak genel kurul tarafından çıkarılan yönetmelik esaslarına göre seçimle belirlenir. Görev süresi bir yıldır. Delegeliğin düşürülmesi için, seçimin yapıldığı birim meclisinde toplantıya katılanların 2/3’nün oyu gerekir. Oylama gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Söz konusu delege, delegeliğinin düşürülmesi ile ilgili her düzeyde ilgili kurullar nezdinde gerekli açıklamaları yapma hakkını kullanabilir. İtiraz için Genel Kurul’a başvurabilir. Genel Kurul bu yönde alınan kararları görüşme yapmaksızın gizli oy açık sayım esasıyla ve toplantıya katılanların 2/3 oyla kaldırma yetkisine sahiptir.

d)Delege yer aldığı meclis ve/veya komisyonlarda hem yerel ve bölgesel sorunlara, hem de genel sorunlara dair kararların alınması ve ilgili kurullar vasıtasıyla yürürlüğe konulması için çalışma yürütür.

e)Delege, mensubu olduğu yerel mecliste alınan yerel ve diğer sorunlara dair kararları Genel Kurul’a taşır. Ayrıca farklı bir düşünceye sahipse bunu açıklamakta özgürdür.

f)Delege, Genel Kurul’un giderlerini karşılamak üzere belirlediği dayanışma ve destek taahhütlerini kabul eder.

MADDE 14: MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI

a)Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku çalışmaları kapsamında, 12 Haziran 2011 itibariyle seçilen partili ve bağımsız milletvekilleri Kongre’nin TBMM’deki temsilcileri olup, Kongre Genel Kurulu’nun doğal delegeleridir.

b)Kongre’yi destekleyen partilerin milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri Genel Kurul’un doğal delegeleridir.

c)Kongre’yi destekleyen eski milletvekilleri ve il belediye başkanları Genel Kurul’un doğal delegeleridir.

MADDE 15: ÇÖZÜM VE UZLAŞTIRMA KURULU

a)Meclis mensupları ile Kongre kurulları arasında doğan bazı sorunların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümüne katkı sunulması amacıyla Genel Kurul ve İl Meclisleri düzeyinde, kota ilkeleri dikkate alınarak, illerde 3, merkezi olarak 7 delegeden oluşan heyete Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu denir.

b)Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu hakemlik ya da iç hukuk uygulayan bir kurul olmayıp, karşılıklı diyalogla sorunların aşılması için uygun zeminin yaratılmasına katkıda bulunur.

c)Çalışma usul ve ilkeleri Genel Meclis tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 16: DELEGENİN GÖREVLERİ VE SEÇİM SİSTEMİ

a)Delegeler seçimle belirlenir. Seçim esas ve usulleri Genel Meclis tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenir.

b)Delege seçimleri seçimli genel kurul tarihinden bir ay önce yerel birimlerde yapılır.

c)Seçimlerde tüzükte yer alan kadın, gençlik ve birey kotaları uygulanır.

d)Seçim süreci Genel Meclis tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından yürütülür.

e)İllerde seçim süreci İl Meclisi tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından düzenlenir.

f)Seçme ve seçilme hakkını kullanmak için program ve tüzüğü kabul etmek yeterlidir.

g)Seçim için gerekli şartların oluşmadığı illerde delegeler karşılıklı görüşmeler ve mutabakatlar yoluyla belirlenir.

h)Kurumlar ve örgütlü yapılar, en az biri kadın olmak üzere iki delege ile, gençlik örgütlenmeleri bir delege ile Genel Kurul’da temsil edilirler.

ı)İllerde yapılacak delege belirleme çalışmalarında kurumlar ve örgütlü yapılar için % 60, bireyler için % 40 delege dengesi dikkate alınır.

i)Büyük illerde ve ulaşım güçlüğü bulanan illerin ilçeleriyle delege dengesinin sağlanmasında ilgili kurulların katkılarıyla ve görüşmeler yoluyla çözüm bulunarak yapılır.

MADDE 17: KAYIT TUTMA SİSTEMİ

a)Kongre bünyesindeki çalışmalar saydamlık ve eşit bilgilenme esası üzerinden yapılır. Her kurul bünyesindeki delegelerin ve hesap vermekle yükümlü olduğu kurulların mensuplarının doğrudan ulaşabileceği iletişim ve bilgiye ulaşım sistemlerini kurmak ve kayıtlarını böyle bir sistematik içinde tutmak zorundadır.

b)Genel Kurul iletişim, eşit ve saydam bilgilenme hakkı için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 18: DAYANIŞMA

Kongre, faaliyetlerini her düzeydeki kurullarında yer alan bileşen kurumlar ve bireylerin dayanışma ve katkılarıyla yürütür.

MADDE 19: YÜRÜRLÜK

Bu tüzük Kongre Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Halkların Demokratik Kongresi TÜZÜK metninin PDF'sine buradan ulaşabilirsiniz.